Welkom

De Sociaal-Economische Raad (SER) is een publiekrechtelijk adviesorgaan met als taak de Regering van Curaçao en het parlement van advies te dienen omtrent alle belangrijke onderwerpen van sociaal-economische aard. De SER Curaçao is een advies- c.q. overlegorgaan waar de overheid en sociale partners elkaar over en weer kunnen spreken over de sociaal-economische beleidsvoornemens en daarover gevraagd of ongevraagd de regering te adviseren.