Onze werkwijze

Bij binnenkomst van een adviesaanvraag afkomstig van één of meer ministers of van de Staten wordt met een ontvankelijkheidstoets bepaald of het adviesverzoek in behandeling kan worden genomen. De criteria die hierbij worden gehanteerd zijn onder meer de volledigheid van het adviesverzoek, de aard van het adviesverzoek (betreft het beleidsvoornemens met een sociaal-economische impact) en de tijdigheid.

Vervolgens wordt het adviesverzoek in de eerstvolgende SER vergadering geagendeerd, meestal voorzien van een door het Secretariaat opgestelde aandachtspuntennotitie. Tevens worden doorgaans in deze vergadering degenen die betrokken waren bij de opstelling van het adviesverzoek, uitgenodigd om een toelichting te geven. In het geval van een adviesverzoek ontvangen van één of meer ministers zijn de toelichters meestal ambtelijke staf van een ministerie, soms ondersteund door externe technische experts. Indien het adviesverzoek via de Staten is ingediend zijn de toelichters doorgaans de leden van een politieke fractie, al of niet bijgestaan door externe technische experts.

In de vergadering wordt beraadslaagd over het wetsvoorstel, op basis waarvan door het Secretariaat een conceptadvies wordt opgesteld. Het conceptadvies wordt vervolgens in een voorbereidende vergadering van de SER besproken. Afhankelijk van de complexiteit van een bepaald onderwerp en de benodigde beraadslagingen om tot consensus te komen worden er achtereenvolgens één of meerdere conceptadviezen opgesteld. Op het moment dat er overeenstemming bestaat over de inhoud van het advies, wordt het in een plenaire SER vergadering vastgesteld.

In het geval van adviesverzoeken met betrekking tot een complexe materie wordt een Commissie samengesteld uit de SER-leden, waarbij het tripartiete karakter behouden blijft. De Commissie bereidt –hierbij ondersteund door het Secretariaat- het advies voor, waarna het aan de voltallige Raad wordt voorgelegd ter bespreking. Vaststelling van het advies geschiedt in een plenaire vergadering.

De Raad kan ook beslissen om ongevraagd advies te geven over beleidsvraagstukken die hij van sociaal-economisch en maatschappelijk belang acht. Deze zogenaamde initiatief-adviezen worden altijd in een Commissie voorbereid, en nemen in het algemeen meer tijd in beslag vanwege de complexe materie. Voor het overige doorlopen de initiatief-adviezen dezelfde procedure zoals hierboven beschreven.

In de Landsverordening van de 24ste augustus 2017 houdende wijziging van de Landsverordening van de Sociaal-Economische Raad is in artikel 16 de openbaarmaking van de adviezen van de SER geregeld.
De adviezen van de SER aan de regering zijn niet openbaar. De adviezen worden openbaar gemaakt bij aanbieding van het wetsvoorstel door de regering aan de Staten.
Behoudens uitzonderlijke gevallen kan de SER de adviezen openbaar maken zes weken na indiening van het advies. Dit gebeurt door middel van plaatsing van de adviezen op de website van de SER.
Initiatief-adviezen en adviezen aan de Staten zijn wel openbaar en worden direct op de website van de SER geplaatst.