De Sociaal-Economische Raad (SER)

De Sociaal-Economische Raad (SER) wil als advies- en overlegorgaan van werkgevers, werknemers en onafhankelijke leden een bijdrage leveren aan de maatschappelijke welvaart door te komen tot onderlinge consensus over voor Curaçao belangrijke en relevante onderwerpen op sociaal-economisch terrein. Daarbij heeft de SER volop aandacht voor internationale ontwikkelingen op deze terreinen.

De SER streeft daarbij naar kwaliteit en draagvlak: hoge deskundigheid in combinatie met breed gedragen overeenstemming en steun in de samenleving.

Verder biedt de SER een platform om actuele, relevante sociaal-economische vraagstukken te bespreken.

Verkenning over bijdrage migrantenpopulaties aan de sociaaleconomische ontwikkeling van Curaçao

Op 11 juni 2021 heeft de SER, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2, derde lid, van de Landsverordening regelende de instelling, inrichting, samenstelling en bevoegdheid van een Sociaal Economische Raad (AB. 2010, no. 87, bijlage p, zoals gewijzigd bij PB. 2017, no. 70) een verkenning vastgesteld

Draagvlak cruciaal voor hervormingsambities en duurzame groei

Technisch overleg over rol SER bij beleidsontwikkeling en regelgeving

Aanbeveling SER aan toekomstige parlementariërs tijdens introductiedagen

Ambtelijke bijstand bij voorbereiding initiatiefwetgeving kan bijdragen aan verdere kwaliteitsverhoging

Virtuele kennismaking voorzitters SER en Cft

Samen vooruit kijken naar post-coronafase

Sociaal Economische Raad

Ansinghstraat #17
Curacao
Tel: +5999 461 5406 / 5328
Fax: +5999 461 5399