De Sociaal-Economische Raad (SER)

De Sociaal-Economische Raad (SER) wil als advies- en overlegorgaan van werkgevers, werknemers en onafhankelijke leden een bijdrage leveren aan de maatschappelijke welvaart door te komen tot onderlinge consensus over voor Curaçao belangrijke en relevante onderwerpen op sociaal-economisch terrein. Daarbij heeft de SER volop aandacht voor internationale ontwikkelingen op deze terreinen.

De SER streeft daarbij naar kwaliteit en draagvlak: hoge deskundigheid in combinatie met breed gedragen overeenstemming en steun in de samenleving.

Verder biedt de SER een platform om actuele, relevante sociaal-economische vraagstukken te bespreken.

SER’en wereldwijd slaan handen ineen tegen klimaatcrisis

Willemstad, 27 juli 2022 – Om één van de grootste uitdagingen van onze tijd, de klimaatcrisis, effectief het hoofd te kunnen bieden, is een internationale gecoördineerde aanpak nodig waarbij sociale dialoog als instrument dient te worden ingezet voor een inclusieve, rechtvaardige groene en duurzame transitie

Kennismakingsgesprek met nieuwe secretaris SER Nederland

Willemstad, 27 juli 2022 – Op 1 juli jongstleden vond er in Den Haag een kennismakingsgesprek plaats met de nieuwe directeur/algemeen secretaris van de Sociaal-Economische Raad van Nederland mevrouw mr. Jacqueline Prins

SER vervult statutaire taken binnen internationaal samenwerkingsverband

Willemstad, 27 juli 2022 – Uit hoofde van zijn lidmaatschap van het bestuur van de internationale vereniging van sociaaleconomische adviesraden en vergelijkbare instituties (AICESIS) was SER Curaçao vertegenwoordigd bij de AICESIS-bestuursvergadering

Sociaal Economische Raad

Ansinghstraat #17
Curacao
Tel: +5999 461 5406 / 5328
Email: info@ser.cw