Vergaderingen van de SER

De SER kent algemene voorbereidende vergaderingen en plenaire vergaderingen.
In een voorbereidende vergadering wordt beraadslaagd over alle SER-aangelegenheden, zoals aan de orde zijnde adviesverzoeken en adviezen die in behandeling zijn, onderzoeksvoorstellen, en sociaal-economische vraagstukken.
In een plenaire vergadering wordt beraadslaagd over de aan de orde zijnde adviesverzoeken en adviezen die vastgesteld moeten worden en worden belangrijke beslissingen over zaken die de SER aangaan genomen.

De SER komt in beginsel elke derde vrijdag van de maand bijeen. Buitengewone vergaderingen kunnen worden ingelast indien noodzakelijk.
Plenaire vergaderingen vinden meestal aansluitend aan een voorbereidende vergadering plaats.

SER vergaderingen zijn besloten, met uitzondering van de Algemeen Secretaris en de beleidsadviseurs van het Secretariaat.
Indien de Raad het wenselijk acht dat meer informatie of bepaalde zienswijzen worden verkregen over een bepaald onderwerp of over een specifiek wetsvoorstel, worden externe deskundigen uitgenodigd om in de vergadering een toelichting te geven over het desbetreffende onderwerp.

Meer complexe adviezen worden in voor dit doel opgerichte commissies behandeld. Binnen de commissies worden de adviezen voorbereid die vervolgens in één of meer vergaderingen van de SER worden behandeld en vastgesteld.
De commissies die de adviezen voorbereiden, zijn net als de Raad doorgaans tripartiet van aard en bestaan uit drie groeperingen: ondernemersleden, werknemersleden en onafhankelijke deskundigen.
Op verzoek van de SER kunnen in een commissie ook niet-raadsleden (al of niet tijdelijk) plaatsnemen. Het betreft dan meestal deskundigen op een specifiek gebied van belang voor het desbetreffende advies.
De voorzitter van een commissie is in beginsel een onafhankelijk lid.

Klik hier voor het Vergaderrooster SER 2024