Persbericht

Tijdens algemene vergadering AICESIS in Roemenië 

SER Curaçao herkozen als lid bestuur internationale vereniging van sociaal-economische adviescolleges

Boekarest, 11 oktober 2019 – Tijdens de 18de algemene vergadering van de internationale vereniging van sociaal-economische adviescolleges en vergelijkbare instituties AICESIS, die op 9 en 10 oktober jongstleden werd gehouden in de Roemeense hoofdstad Boekarest en die in het teken stond van de viering van het twintigjarig bestaan van de vereniging, werd de Sociaal-Economische Raad van Curaçao (SER) herkozen als lid van het AICESIS-bestuur voor de periode 2019-2021. Verder behield de SER haar positie als waarnemend secretaris-generaal van AICESIS voor de regio Latijns-Amerika en het Caribisch gebied voor deze zelfde periode. Namens de SER waren aanwezig fungerend voorzitter John Jacobs, algemeen secretaris Raul Henriquez en senior-adviseur Miloushka Sboui-Racamy.

De Latijns-Amerikaanse en Caribische regio werd verder vertegenwoordigd door delegatieleden uit de Dominicaanse Republiek, Guatemala, Aruba en Sint-Maarten.

De algemene vergadering in Boekarest, waaraan meer dan vijftig landen deelnamen en die verder rekende op de aanwezigheid van waarnemers van onder meer de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties (ECOSOC) stond verder in het teken van de overdracht van het Europese voorzitterschap van AICESIS aan Afrika. De statuten van AICESIS schrijven immers voor dat het voorzitterschap, dat voor de duur van twee jaar is, tussen de continenten rouleert. Voor de periode 2019-2021 is de eer te beurt gevallen aan het West-Afrikaanse Ivoorkust. Ook werd een nieuw AICESIS-bestuur gekozen en zijn nieuwe waarnemende secretarissen-generaal per werelddeel aangewezen.

In zijn afscheidstoespraak wees de AICESIS-voorzitter, de Roemeen Iacob Baciu, op het belang van voortzetting van de activiteiten van AICESIS die haar waarde heeft bewezen als een internationaal erkend orgaan waaraan nationale sociaal-economische adviesorganen en vergelijkbare instituties op basis van gelijkheid en gelijkwaardigheid, de dialoog met elkaar aangaan over wereldwijde actuele sociaaleconomische vraagstukken en best practices met elkaar uitwisselen. Voor een compilatie van alle activiteiten tijdens het Roemeens voorzitterschap klik hier.

In zijn afscheidsrede benadrukte Baciu verder dat gedurende zijn voorzitterschap de discussies binnen AICESIS-verband zich voornamelijk concentreerden rond het thema digitalisering en de gevolgen daarvan voor de mensheid, het thema dat hij in 2017 heeft uitgekozen voor zijn tweejarige mandaatperiode als AICESIS-voorzitter. Begin maart dit jaar werd dat thema vanuit diverse invalshoeken benaderd tijdens de jaarlijkse bestuursvergadering van AICESIS, die plaatsvond in Willemstad, Curaçao, en die gevolgd werd door een internationale workshop waarin tevens best practices werden uitgewisseld. Bij die AICESIS-bestuursvergadering en internationale workshop, waarbij de SER van Curaçao als gastheer optrad, waren nagenoeg alle werelddelen vertegenwoordigd. Voor de eindrapportage ter zake dit thema klik hier.

Nu Ivoorkust het voorzitterschap van AICESIS heeft overgenomen zal voor de komende twee jaar het accent komen te liggen op het verkleinen van de kloof tussen de continenten op sociaal-economisch gebied als gevolg van wereldwijde trends als versnelde globalisering, technologische ontwikkelingen, klimaatverandering en demografische factoren.

In zijn inaugurele rede wees de nieuwe voorzitter Charles Koffi Diby van Ivoorkust op de noodzaak van wereldwijde concrete acties en inspanningen om de grote digitale ongelijkheid tussen rijke en arme landen te verkleinen.  Daarmee wordt gevolg gegeven aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs) van de Verenigde Naties (VN) en aan de Centenary declaration van de ILO over een mens gecentreerde aanpak van de toekomst van werk. Hij legde daarbij uit dat onderdeel van de nieuwe strategie van AICESIS onder zijn voorzitterschap zal zijn het bestendigen van bestaande banden met relevante VN-organen als de ILO en ECOSOC en het aangaan van strategische banden met andere relevante multilaterale organisaties, zoals de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en het VN-Milieuprogramma (UNEP). Ook spoorde hij de participanten aan om zoveel mogelijk in regionaal verband gezamenlijk op te trekken op onderwerpen van gemeenschappelijk belang en thematische regionale bijeenkomsten te organiseren.

Diby deed tot slot een oproep om sociale dialoog, inclusiviteit en participatieve democratie te blijven koesteren en om de kennis en ervaring van AICESIS in dat verband effectief te gebruiken aangezien AICESIS het wereldwijde toonaangevende kennis- en dialoogplatform is, waarin geïnstitutionaliseerde tripartiete dialoogplatformen van werkgevers, werknemers, en overheden wijze lessen kunnen trekken.
Voor de beslissingen van de Bestuursvergadering en de Algemene vergadering klik hier.

Aansluitend aan de Algemene vergadering vond een Internationale Conferentie plaats met het thema: “The governance of the digital economy: the critical role of social dialogue through ESC-Sis”. Het was een gezamenlijke conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), met AICESIS en de Sociaal Economische Raad van Roemenie. Dit evenement vond plaats van 10-11 oktober 2019. Voor het programma, de achtergrondpaper en de belangrijkste presentaties van de ILO klik hier.

Share