Persbericht

Raad van Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) geïnstalleerd

 Ondersteuning van de ROA ondergebracht bij Bureau Secretariaatvoering SER/ROA/GOA

Op 9 oktober 2019 heeft Minister-president dhr. Eugène Rhuggenaath in het bijzijn van de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, mw. Marilyn Alcalá-Wallé de Raad van Onderwijs en Arbeidsmarkt geïnstalleerd.

De instelling van de Raad van Onderwijs en Arbeidsmarkt (hierna: ROA) is conform artikel 70, tweede lid, van de Landsverordening van de 22ste mei 2008 tot vaststelling van een regeling met betrekking tot het secundair beroepsonderwijs en de educatie (Landsverordening secundair beroepsonderwijs en educatie) (P.B. 2008, no. 37), en is vastgelegd in het Landsbesluit van de 9e april 2019, no. 19/0753, houdende instelling van de Raad van Onderwijs en Arbeidsmarkt (Landsbesluit Raad van Onderwijs en Arbeidsmarkt) (P.B. 2019, no. 20), dat op 9 april 2019 in werking is getreden.

Het desbetreffende landsbesluit bevat bepalingen betreffende de instelling en taken van een ROA. De ROA heeft tot taak de minister van OWCS en door tussenkomst van de minister andere ministers te adviseren met betrekking tot ontwikkelingen op het gebied van het onderwijs en de arbeidsmarkt. Specifieke taken zijn het adviseren van de minister over het erkennen van opleidingen, de eindtermen voor de cursussen educatie die in aanmerking komen voor een licentie, en de eisen die worden gesteld aan de vakken die deel uitmaken van het examen ter verkrijging van een diploma vakopleiding en middenkaderopleiding. Ook adviseert de ROA over de ministeriële regeling met algemene werking, bedoeld in artikel 18, tweede lid, van de Landsverordening secundair beroepsonderwijs en educatie. Deze regeling heeft betrekking op het horen van de ROA inzake het vaststellen en onderhouden van een samenhangend en gedifferentieerd geheel van eindtermen, onderverdeeld in deelkwalificaties, voor opleidingen die voor de desbetreffende bedrijfstakken of beroepscategorieën van betekenis zijn.

De ROA bestaat uit zeven leden, te weten vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, het vakbondswezen, onderwijs en de overheid. Benoemd zijn: mw. Bionda Fonseca en dhr. Ramond Jamanika (vertegenwoordigers werkgevers); dhr. Edward St. Jacobs en dhr. Kenneth Valpoort (vertegenwoordigers werknemers); dhr. Ruud Thuis (deskundige op het gebied van onderwijs- of arbeidsmarktbeleid, aangewezen door de minister), mw. Melrose Cornelia-Ortela en mw. Feiijdi Narvaez-Ayubi (vertegenwoordigers openbaar en bijzonder onderwijs).

In artikel 11, eerste lid, van vermeld landsbesluit is bepaald dat het Bureau Secretariaatvoering SER/ROA/GOA belast is met de ondersteuning van de Raad. Hoe de ondersteuning precies vorm gaat krijgen moet nader bepaald worden.

In zijn advies van 14 augustus 2018 met ref.nr. 106/2018-SER heeft de SER geadviseerd over een initiatief-ontwerplandsverordening regelende de instelling, inrichting, samenstelling en bevoegdheden van een Raad voor Onderwijs en Arbeidsmarkt op Curaçao. De nieuw in te stellen Raad voor Onderwijs en Arbeidsmarkt wordt in de Memorie van Toelichting bij het initiatiefontwerp nadrukkelijk onderscheiden van de ROA ten aanzien van het secundair beroepsonderwijs (ROA-SBO). Het eerstgenoemde college betreft een ‘vast en zelfstandig adviescollege dat adviezen over de gehele linie met betrekking tot onderwijs en vorming in zijn algemeenheid geeft en uitgaat van een integrale benadering van onderwijs en vorming, het welk verder ook wordt gerelateerd aan economische ontwikkeling’. Het adviesverzoek betreft een vast adviescollege ROA.

De SER gaat in het advies in op de noodzaak van zowel een ROA op SBO-niveau (zoals nu geïnstalleerd) als van een apart Adviescollege voor de Toekomst van Werk en Educatie (TWE), waarbij de laatste adviseert op het gebied van onderwijsbeleid voor alle fasen en niveaus van onderwijs, gericht op het ontwikkelen van competenties voor een toekomstige arbeidsmarkt en de inrichting van het onderwijs, zodat dit zo goed mogelijk aansluit. De SER komt op basis van zijn analyse tot de conclusie dat een apart adviescollege op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt niet alleen nuttig en noodzakelijk is, maar zelfs hoognodig is in het licht van de uitdagingen van de Future of Work. Vanuit sociaal-economisch oogpunt acht de SER het van eminent belang dat de huidige en toekomstige workforce voorbereid is op de toekomst van werk.

Het advies is te vinden op de website van de SER (www.ser.cw).

Met de oprichting van een ROA op SBO-niveau is in ieder geval een eerste stap gezet naar het bewerkstelligen van een betere aansluiting van het middelbaar beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.

Op de foto:
Minister-president Eugène Rhuggenaath, dhr. Ruud Thuis, dhr. Kenneth Valpoort, mw. Suzanne Larmonie, dhr. Raymond Jamanika, Minister Marilyn Alcalá-Wallé, mw. Feiijdi Narvaez-Ayubi, dhr. Edward St. Jacobs en mw. Bionda Fonseca.

Share