Persbericht

Delegaties SER’en Caribische delen van het Koninkrijk bezoeken adviescommissie voor vreemdelingenzaken

Den Haag, 15 oktober 2019 – Een delegatie van de Sociaal-Economische Raden (SER’en) van Aruba, Curaçao en Sint Maarten brachten op maandag 14 oktober een werkbezoek aan de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) in Den Haag. De delegatie bestond uit de voorzitter van de SER van Sint Maarten Damien Richardson en de algemene secretarissen Felix Bijlhout van SER Aruba, Raul Henriquez van SER Curaçao en Gerard Richardson van SER Sint Maarten. Het doel van het werkbezoek was om nader kennis te maken met de adviestaak van de commissie naar aanleiding van de uitkomsten van het gezamenlijke symposium over (arbeids)migratie in relatie tot sociaal-economische ontwikkeling dat de SER’en van de drie landen begin mei dit jaar organiseerden op Curaçao.

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken is een onafhankelijk adviescollege dat gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan de Nederlandse regering en het parlement over het vreemdelingenrecht en het vreemdelingenbeleid. De beleidsadviezen zijn gericht op de hoofdlijnen van het vreemdelingenbeleid. De commissie beziet of het beleid efficiënt en effectief is geweest en doet zo nodig aanbevelingen ter verbetering.

Tijdens het gesprek met voorzitter Koos Richelle van de ACVZ, secretaris/directeur Wolf Mannens en adviseur Sonja Avontuur werd door de SER’en van de Caribische landen uitvoerig stilgestaan bij de constatering, die ook naar voren is gekomen tijdens het gezamenlijke georganiseerde migratiesymposium, dat het vreemdelingen- en migratievraagstuk van belang zijn voor de verduurzaming van de sociale zekerheidsstelsels van Aruba, Curaçao en Sint Maarten gelet op de toenemende vergrijzing, ontgroening en emigratie.

Aangezien de ACVZ adviseert over onderwerpen als onder meer arbeids/kennismigratie, gezinsmigratie, terugkeerbeleid en inburgering, vonden de SER’en van de drie Caribische landen het relevant om over deze en andere vraagstukken nader van gedachten te wisselen met de adviescommissie.

Het gesprek werd afgesloten met de overeenstemming dat samenwerking tussen de adviesinstanties in de vorm van uitwisseling van ervaring, kennis en expertise wederzijdse voordelen biedt en nader zal worden uitgewerkt.

Share