Persbericht

CURACAO BUIGT ZICH OVER TOEKOMST VAN WERK

Veel inzichten bij miniconferentie over Future of Work

Willemstad, 12 mei 2019 – Tijdens de miniconferentie over Future of Work die op zaterdag 11 mei werd gehouden in het World Trade Center (WTC) en waaraan meer dan honderd personen, voornamelijk professionals, uit diverse geledingen van de samenleving deelnamen, werd uitvoerig gediscussieerd over de bedreigingen en kansen op de veranderende Curaçaose arbeidsmarkt. De miniconferentie werd georganiseerd door de Sociaal-Economische Raad (SER) en het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) in de aanloop naar het eeuwfeest volgende maand van de Internationale Arbeidsorganisatie, de ILO. De miniconferentie werd rechtstreeks uitgezonden via radiozender CuromZ86. Televisiezender Nos Pais Television was ook aanwezig en heeft opnames gemaakt van de gehele conferentie. In een later stadium zal Nos Pais Television de conferentie integraal uitzenden

De miniconferentie werd ingeleid door dagvoorzitter Raul Henriquez (directeur en algemeen secretaris van de SER) die een videoboodschap liet zien van minister Hensely Koeiman van SOAW. In zijn videospeech spoorde Koeiman de deelnemers aan om, ondanks de enorme uitdagingen waarmee Curaçao op dit moment te kampen heeft, de discussie over het thema levendig te houden en te focussen op de kansen die er liggen. Als concrete voorbeelden noemde hij onder meer de komst van Damen Shiprepair Curaçao, die werkmogelijkheden biedt aan Curaçaoenaars en de komst van het bedrijf Corendon, dat een megahotel aan het bouwen is op het eiland en voor voldoende werkgelegenheid zal zorgen zeker nu de toeristische sector aan het groeien is. Gelet op het thema van de conferentie stond hij ook stil bij het promoten van strategische doelen zoals meer jobs, betere sociale bescherming, sociale dialoog en respect voor de fundamentele arbeidsnormen (‘decent work’).

Na de inleidende opmerkingen van minister Koeiman ging SER-directeur Henriquez in op de wijze waarop het ‘Future of Work’ traject op Curaçao wordt opgepakt en de rol van de SER daarbij, waarbij hij een directe link legde tussen het belang van sociale dialoog en de ‘drivers of change’ in de complexe wereld van werk. Technologische ontwikkelingen, demografische trends, klimaatverandering en versnelde globalisering zijn al voelbaar in ons land, zo benadrukte Henriquez. In diverse economische sectoren verdwijnen banen als gevolg van automatisering, digitalisering en robotisering. Ons sociaal zekerheidsstelsel staat onder zware druk door toenemende vergrijzing en ontgroening. Het migratievraagstuk, waarover de SER’en van Aruba, Curaçao en Sint Maarten op 9 en 10 mei 2019 een zeer goed bezocht symposium organiseerden, vraagt om robuust beleid en effectieve interventie om mismatches op de arbeidsmarkt tegen te gaan en om de houdbaarheid van ons sociaal zekerheidsstelsel te garanderen. Verder ging Henriquez in op de verhoging van de zeespiegel die op sommige delen van het eiland al merkbaar is en die de nodige aandacht vergt.

,,Sociale dialoog, met zo breed mogelijke maatschappelijke participatie, over deze trends en ontwikkelingen moet worden gestimuleerd. Sociale dialoog en tripartisme hebben gedurende de jaren heen een wezenlijke bijdrage geleverd aan het realiseren van sociale rechtvaardigheid en vrede op mondiaal niveau. De gedachte is dat zij nu meer dan ooit noodzakelijk zijn om adequate oplossingen te bieden voor de uitdagingen die de transformatie van de ‘world of work’ met zich meebrengt’’ aldus Henriquez.

Hierna presenteerde Miguel Goede, auteur en wetenschapper, zijn conclusies en bevindingen van een door hem, in opdracht van de SER en het ministerie van SOAW, verricht kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de tendensen op Curaçao die gerelateerd zijn aan het thema Future of Work in het algemeen en aan de Vierde Industriële Revolutie in het bijzonder. Het onderzoek van Goede spitste zich toe op de vraag wat er allemaal gaande is op dit vlak in de diverse sectoren zoals de overheid, het bedrijfsleven, de ngo’s, het onderwijs, de vakbeweging en de academische wereld en hoe de dialoog in die kringen wordt gevoerd. Voor de tekst van het onderzoeksrapport klik hier

Voornaamste conclusie uit het onderzoek is dat binnen al die gremia wel degelijk volop aandacht is voor het thema en dat er daarover ook inhoudelijke, zinvolle discussies en debatten worden gevoerd. Echter, de dialoog is op dit ogenblik te gefragmenteerd en beperkt zich tot bepaalde aspecten van Future of Work. Een gestructureerde, integrale, holistische aanpak gericht op alle aspecten, eigen aan het thema, ontbreekt. Met name overheid, werkgevers en werknemers moeten hierin een prominentere rol gaan spelen en sturend optreden, al dan niet in bestaande platformen zoals het nationale dialoogplatform ‘Diálogo Nashonal Kòrsou ta Avansá’.

De conclusies en bevindingen van Miguel Goede werden gevolgd door een presentatie van Suzanne Larmonie, beleidsdirecteur bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS), met als titel ‘Future of Education en digitalisering in het Onderwijs’. Larmonie stond uitvoerig stil bij de inpassing van de 21st Century Education Skills (critical thinking, creativity, collaboration, communication, information literacy, media literacy, technology literacy en flexibility) in het onderwijssysteem en de vele uitdagingen, waarmee het onderwijs kampt om deze 21ste eeuwse vaardigheden in de onderwijscurricula te incorporeren.

Vervolgens was het de beurt aan vakbondsleider Wendell Muelen van de vakbond UGTK/CADMU om het vakbondsperspectief op het thema naar voren te brengen. ,,Hoewel het vakbondswezen zich wel degelijk bewust is van de veranderingen op de arbeidsmarkt is zij van oordeel dat verworven arbeidsrechten in het kader van de discussie over ‘decent work’ niet zomaar van tafel kunnen worden geveegd” aldus Muelen, die verder benadrukte dat binnen kringen van de internationale vakbeweging diepgaande discussies hierover gaande zijn.

Clark Russel, ondernemer en voorzitter van de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) en Denneth van der Veen, intrapreneur, werkzaam bij het Curaçaose softwarebedrijf Ictual N.V., gaven op hun beurt de werkgeversvisie over Future of Work waarbij zij stilstonden bij het belang van zelfstandigheid en zelfredzaamheid van werknemers. Beide brachten naar voren dat Curaçao als het ware een paradijs is om te wonen en te werken en dat Curaçao haar grenzen moet openen voor hoogopgeleide jonge knowledge workers die vanuit ons eiland hun producten en diensten via het internet aan de hele wereld kunnen aanbieden. ,,In de discussies over migratiebeleid moet dit aspect zeker prioriteit krijgen”, vinden zij.

Tot slot gaven Runy Calmera, econoom, en Veronika de Sampayo Garrido, HR-expert, hun visies over Future of Work op basis van hun specifieke expertises, waarbij beide aangaven dat het proces onomkeerbaar is en moed vergt van iedereen om tijdig de juiste strategische keuzes te maken.

De conferentie eindigde met een oproep aan de gemeenschap om sociale dialoog te voeden, te beschermen en in de praktijk te brengen als tegengif tegen een negatief politiek en publiek discours en om tripartisme te bevorderen vanwege de toegevoegde waarde ervan in de wereld van het werk.

Klik hier voor de PowerPointpresentaties.

Share