Persbericht

Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) voert gedachtenwisseling met Bureau SER/CGOA over normalisering rechtspositie ambtenaren

Willemstad, 20 mei 2019 – ,,Het belangrijkste doel van de Wet Normalisering van de Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) in Nederland is het realiseren van tweezijdigheid en gelijkwaardigheid in de arbeidsrelatie. Dat past beter bij de arbeidsverhoudingen van deze tijd en biedt een beter uitgangspunt voor vertrouwen. Bovendien is de aanname, althans vooralsnog, dat het civiele recht geschikter lijkt voor het oplossen van arbeidsgeschillen binnen het publieke domein. Het is daarom wellicht de moeite waard om de discussie over normalisering ook op Curaçao in gang te zetten met deelname van de betrokken stakeholders, in het bijzonder de regering en de overheidsbonden”.

Dat brachten de heren Marko Sikkel en Alphons de Lange van het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) als aanbeveling mee tijdens een ontmoeting op vrijdag 17 mei 2019 met de directeur/algemeen secretaris en enkele senior-adviseurs van het Bureau van de Sociaal-Economische Raad (SER) en het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA). De heren Sikkel en De Lange die aangaven dat het proces beslist geen gemakkelijke is en in Nederland al enkele jaren loopt, zijn deze dagen op het eiland voor overleg met relevante overheidsinstanties, met name in de justitiële keten, waaronder de kustwacht, over thema’s als onder meer medezeggenschap en de invloed van de bonden daarop.

In mei vorig jaar waren de heren Sikkel en De Lange reeds op Curaçao waar zij een eerste ontmoeting hadden met afgevaardigden van het secretariaat van de SER en het CGOA. Daarbij werd stilgestaan bij de noodzaak om nadere invulling te geven aan artikel 22, tweede lid, van de Staatsregeling van Curaçao. Volgens dat artikellid worden bij landsverordening regels gesteld omtrent de rechtspositie van hen die arbeid verrichten en omtrent hun bescherming daarbij, alsmede omtrent medezeggenschap. Met name het onderwerp van medezeggenschap werd gedurende het overleg uitvoerig besproken. ,,Betreffende het onderwerp medezeggenschap zou het mooi zijn als het dit jaar enigszins vorm krijgt op bijvoorbeeld bedrijfsvoering niveau bij de overheid van Curaçao. De bonden staan er mijns inziens niet onwelwillend tegenover”, aldus de heer Sikkel.

Tijdens het overleg dit jaar met het bureau van de SER/het CGOA kwamen diverse vraagstukken aan bod, waaronder ‘welk probleem lost de WNRA op, wat gaat de individuele ambtenaar van de WNRA merken, waarom is een Ambtenarenwet in 2017 tot stand gekomen, wat betekent de WNRA voor de vakbonden en ondernemingsraden en wat zijn de kosten en de maatschappelijke baten van de WNRA?

,,Het onderwerp normalisering van de rechtspositie van ambtenaren is weliswaar actueel en interessant, maar ook complex en behoeft evenwel nader onderzoek. De haalbaarheid en wenselijkheid ervan dienen op verantwoorde wijze binnen de Curaçaose context te worden getoetst”, vindt directeur/algemeen secretaris de heer Raul Henriquez.

Henriquez sprak na afloop van de ontmoeting zijn waardering uit voor het werk dat de CAOP op Curaçao aan het verzetten is en gaf aan zeker in te zullen gaan op de uitnodiging van de directeur van het CAOP de heer Philip Geelkerken om persoonlijk nader van gedachten te wisselen over het eveneens actuele onderwerp ‘Betekenisvol werk’.

Op de foto van links naar rechts: mw. Miloushka Sboui-Racamy (sr. adviseur/jurist), dhr. Raul Henriquez (directeur/algemeen secretaris), dhr. Marko Sikkel (CAOP), mw. Sharlyn Villareal-Curial (sr. adviseur/jurist), dhr. Alphons de Lange (CAOP), mw. Sonja Boersema (sr. adviseur/econoom) en mw. Barbara Perquin (sr. adviseur/niet-westers socioloog).

Klik hier voor de PowerPointpresentatie

Share