Persbericht

Premier en Minister SOAW geven hun zienswijze
Onderzoek inzake herijking adviesfunctie SER gaande

Willemstad – 18 januari 2023 – Minister-president dhr. Gilmar Pisas en Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) mw. Ruthmilda Larmorie-Cecilia gaven dinsdagochtend 17 januari, tijdens een vraaggesprek met een technische delegatie van de Sociaal-Economische Raad (SER), hun zienswijze met betrekking tot een onderzoek, dat momenteel gaande is, en dat zich richt op de adviserende rol van de SER. Het onderzoek wordt uitgevoerd door één van de studentes die momenteel in het kader van haar studie aan de Haagse Hogeschool (richting Bestuurskunde/Overheidsmanagement met een Minor Koninkrijksrelaties) stage loopt bij de SER. De stagiaire was ook aanwezig bij het gesprek met de bewindslieden.

Aanleiding voor het onderzoek vormt het resultaat van de doorlichting naar de wetgevingsfunctie die uitgevoerd is door professor Sjoerd Zijlstra, buitengewoon hoogleraar Bestuursrecht en Wetgevingsleer aan de University of Curaçao (UoC) van november 2021. Professor Zijlstra concludeerde dat de SER als strategisch adviesorgaan het beste tot zijn recht komt in de fase van beleidsontwikkeling en niet pas na afronding van conceptwet- en regelgeving.

Het doel van het onderzoek is om een strategie te ontwikkelen waarbij de SER eerder betrokken kan worden in het proces van beleidsontwikkeling. De SER kan dan bijvoorbeeld worden benaderd om verkenningen uit te brengen met beleidsrelevantie. Door middel van interviews worden ideeën, behoeften en belangen van – een selectie van – actoren met betrekking tot het beleids- en wetgevingsproces in kaart gebracht. Hiermee wordt inzicht verkregen in hoeverre het wenselijk wordt geacht om de adviserende rol van de SER naar voren te halen bij de beleidsontwikkeling en de totstandkoming van wet- en regelgeving, en op welke manieren dit bewerkstelligd zou kunnen worden. Vanwege hun belangrijke rol in het proces van beleidsontwikkeling c.q. het wetgevingsproces zijn onder meer de volgende actoren benaderd voor het onderzoek: beleidsministerie(s), uitvoeringsorganisatie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ), ministers, en (leden van) adviesorganen.

Premier Pisas en Minister Larmonie-Cicilia gingen uitvoerig in op de gestelde vragen waarbij waardevolle en interessante zienswijzen naar voren kwamen.

De resultaten van alle interviews zullen worden verwerkt in een onderzoeksrapport waarin concrete aanbevelingen zullen worden gedaan. In februari a.s. zal een presentatie van de onderzoeksresultaten worden gegeven aan de voltallige Raad van Ministers. 

Op de foto: Minister-President dhr. Pisas, Minister SOAW mw. Larmonie-Cicilia, Secretaris Raad van Ministers mw. Balentin, Directeur/Algemeen Secretaris SER dhr. Henriquez, stagiaire mej. Vrede en sr. Adviseur SER mw. Perquin.

Share