Persbericht

SER overweegt verkenning over impact migratie op arbeidsmarkt

WILLEMSTAD, 25 augustus 2022 – Wat is de impact van immigratie op de economie van Curaçao? Wat is het effect daarvan op de overheidsfinanciën? Op welke wijze wordt beleid gevoerd om buitenlandse arbeidskrachten zoveel mogelijk te integreren in de lokale arbeidsmarkt? Past dit beleid binnen het streven om het arbeidsmarktbeleid te actualiseren en te moderniseren conform het Landspakket, en, zo ja, hoe verhoudt dat zich met de strategische doelstelling van het kabinet om gedurende deze regeerperiode de arbeidsparticipatie (van Curaçaoënaars) te verhogen? Welke samenwerkingsverbanden en of partnerschappen kunnen worden aangegaan om effectief te kunnen inspelen op de laatste ontwikkelingen op het gebied van onder meer migratie, arbeidsparticipatie en arbeidsmobiliteit? Over deze en aanverwante vragen overweegt de Sociaal-Economische Raad (SER) een verkenning op te stellen. Deze verkenning is een vervolg op het door de Sociaal-Economische Raden van Aruba, Curaçao en Sint Maarten op 9 en 10 mei 2019, te Willemstad, gezamenlijk georganiseerde symposium rond het centrale thema Migration and Socioeconomic Development, Policy Challenges and Options.

Intussen heeft SER Curaçao naar aanleiding van dat symposium twee verkenningen uitgebracht in 2020 en 2021. De eerste gaat over de toekomst van de AOV, waarbij de financiële houdbaarheid van de Algemene Ouderdomsverzekering is geanalyseerd met gebruikmaking van verschillende migratiescenario’s (https://ser.cw/wp-content/uploads/sites/280/2020/03/036-2020-SER.pdf). De tweede verkenning betreft een door de SER uitgevoerd onderzoek naar de bijdrage van migrantenpopulaties aan de sociaaleconomische ontwikkeling van Curaçao (https://ser.cw/wp-content/uploads/sites/280/2021/06/054-2021-SER-1.pdf).

Onder meer als gevolg van de COVID-19 crisis en de oorlog in Oekraïne zijn de transportkosten wereldwijd enorm gestegen, evenals de prijzen van brandstof en graan; leidend tot een stijging van het inflatiecijfer op Curaçao naar 5,1% in juni 2022 (CBS) vanwege de sterke importafhankelijkheid. Mede door deze ontwikkelingen is de dynamiek op de lokale arbeidsmarkt veranderd. Het panorama is er nog steeds één van een onaanvaardbare hoge werkloosheid (19,1%), vooral onder jongeren (42,2%), hoewel er hoopvolle signalen zijn op de komst van nieuwe projecten, waardoor de werkgelegenheid zal toenemen. Ook zijn er binnen de horeca – één van de belangrijkste economische pilaren van het eiland – gunstige ontwikkelingen te bespeuren waarvan de verwachting is dat deze eveneens zullen leiden tot een toename van de vraag naar arbeid.

De centrale vraag daarbij is of de ter beschikking staande arbeidscapaciteit op de lokale markt., die nu inactief is, in afdoende mate effectief kan worden benut en, zo ja, aan welke randvoorwaarden voldaan dient te worden; en zo niet, welke combinatie van beleidsinstrumenten (her-, na- en bijscholing aan lokale mensen en geplande en goed geleide en beheerde migratie) dan ingezet kunnen worden. Mede in het licht van het vorengaande wordt nagedacht nog een verkenning uit te brengen waarin deze thema’s aan de orde zullen komen en hun kansen en uitdagingen voor beleid, economie en arbeidsmarkt, zulks mede met het oog op het aandragen van mogelijke beleidsuitgangspunten ter optimalisatie van de arbeidsmarktparticipatie op Curaçao in het belang van economische groei.

Hoe, op welke wijze en binnen welke termijn met die verkenning een aanvang zal worden gemaakt, moet nog nader worden besproken.
Van belang is de erkenning dat een verkenning van een adviesorgaan van de regering en de Staten een wezenlijke bijdrage kan leveren aan het realiseren van de doelstellingen zoals vervat in het regeerprogramma 2022-2025 van het huidige kabinet dat als uitgangspunten heeft: het regeerakkoord 2021-2025, het Landspakket Curaçao en de als prioritair aangemerkte VN-duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG’s).

 

Share