Persbericht

SER adviseert over voorgenomen extra 10%-korting op uitkeringen AOV en AWW aan niet-ingezetenen

Willemstad, 11 augustus 2022 – De SER heeft vandaag advies uitgebracht aan de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) inzake het voorstel een extra korting van 10% toe te passen op de uitkeringen die krachtens de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (AOV) en de Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering (AWW) worden uitgekeerd aan niet-ingezetenen van Curaçao. De maatregel volgt op de al geruime tijd bestaande eerdere streven van de regering om de uitbetaling van het ouderdomspensioen en het weduwen- en wezenpensioen veilig te stellen vanwege de oplopende tekorten van deze sociale fondsen.

Niet-ingezetenen hebben in 2017 al te maken gehad met een korting van 10% op hun AOV- en AWW-uitkeringen. Deze eerste korting werd toen onderbouwd met het argument dat niet-ingezetenen met bijna 30% minder bijdragen aan de lokale economie vergeleken met ingezetenen aangezien zij niet bijdragen aan de Algemene Fonds bijzondere ziektekosten (AVBZ), de omzetbelasting (OB) of de Bruto Toegevoegde Waarde (BTW) van het land.

Met het voorstel een tweede korting van 10% toe te passen wordt getracht de AOV- en AWW-fondsen in evenwicht te brengen zonder dat dit in de praktijk hoeft te leiden tot verhoging van de Landsbijdrage aan het fonds.

Share