Persbericht

Kennismakingsgesprek SER en FTAC 

Willemstad, 20 februari 2022 – Op basis van de wederzijdse behoefte aan het verder uitbouwen van de contacten en het aangaan van nieuwe institutionele samenwerkingsverbanden met toezicht- en adviesorganen vond er op vrijdag 18 februari 2022 een eerste kennismakingsgesprek plaats tussen de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Fair Trade Authority Curaçao (FTAC). Daarbij werd van gedachten gewisseld over de mogelijke rol die de SER als vast college van advies inzake sociaaleconomische aangelegenheden zou kunnen spelen bij de uitvoering van de toezichthoudende taak van de FTAC.
Onderzoeken van de FTAC naar mogelijke overtredingen van het kartelverbod en naar mogelijk misbruik van economische machtspositie van bedrijven hebben een niet te miskennen sociaaleconomische dimensie. De onderzoeksbevoegdheid van de FTAC is vastgelegd in de Landsverordening inzake concurrentie. Deze is onlangs geëvalueerd. Mede naar aanleiding van die evaluatie heeft het bestuur van de FTAC de SER benaderd voor een eerste verkennend gesprek. Partijen kwamen overeen om in de komende periode op technisch niveau te exploreren of en zo ja hoe praktische en effectieve invulling kan worden gegeven aan de onderlinge werkrelatie. Er werd tevens van de gelegenheid gebruik gemaakt om het jaarverslag van de FTAC over het jaar 2020  officieel te overhandigen aan de SER. 

Op de foto:
FTAC-voorzitter Miroslava Wedervoort overhandigt een exemplaar van het FTAC-jaarverslag 2020 aan fungerend SER-voorzitter John Jacobs in aanwezigheid van FTAC-directeur Varressa Elisabeth en directeur/algemeen secretaris van de SER Raul Henriquez.

 

Share