Persbericht

‘MEER BEWUSTWORDING VOOR GEWELD EN INTIMIDATIE OP DE WERKVLOER’

Geweld, pesterijen en (seksuele) intimidatie vormen een probleem op het werk en in de context daarvan. Hoewel exacte cijfers ontbreken, wordt aangenomen dat een niet te onderschatten percentage van de Curaçaose beroepsbevolking op enig moment te maken krijgt met geweld en (seksuele) intimidatie op de werkvloer. Binnen de SER is er daarom toenemende belangstelling voor dit onderwerp en wordt aangedrongen op nader onderzoek om nuttige en betrouwbare data boven water te krijgen. Dit in de context van het in 2019 door de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) aangenomen tweetal instrumenten (international labour standards) – Conventie 190 en Aanbeveling 206 – die trachten de aanpak van geweld en intimidatie in de context van werk te reguleren.

Voor een goed begrip van beide verdragsrechtelijke instrumenten en van hun implicaties heeft de SER op 26 oktober jongstleden, op technisch niveau, deelgenomen aan een door de ILO-Caribbean georganiseerd webinar dat in het teken stond van het aansporen van zoveel mogelijke (ei)landen uit de regio om over te gaan tot ratificatie van Conventie 190 en Aanbeveling 206 van de ILO. Het webinar is onderdeel van de ‘#RatifyC190 campagne’ die tot doel heeft de bewustwording over de ILO-verdragen op regionaal niveau te vergroten en om acties gericht op het tegengaan van geweld en intimidatie in de ‘world of work’ te stimuleren.  

Gebleken is dat hoewel enkele landen uit de regio zeer actief hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de beide verdragsrechtelijke instrumenten, waarvan Conventie 190 op 25 juni 2021 in werking is getreden, slechts Argentinië, Ecuador en Uruguay deze conventie hebben geratificeerd. Evenals de rest van het Caribisch gebied heeft Curaçao, als onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden, nog geen medegelding gevraagd voor Conventie 190 (een juridisch bindend verdrag) en Aanbeveling nr. 206 (met daarin niet-bindende richtlijnen ter bevordering van de implementatie van de bepalingen uit de Conventie). 

Tijdens het webinar, dat rekende op deelname van enkele hoogwaardigheidsbekleders uit de Caribische regio, werd nader ingegaan op het uitgangspunt dat Conventie 190 gebaseerd is op het principe van gelijke behandeling en dat dit beginsel één van de ‘fundamental principles and rights’ van de ILO is en daarnaast ook een basisbeginsel is binnen internationale en regionale mensenrechtenverdragen en nationale democratische rechtsordes. Tijdens het webinar werd benadrukt dat het uitgangspunt van gelijke behandeling op verscheidene plaatsen in Conventie 190 terug te vinden is. Zo wordt reeds in de preambule van de conventie erkend dat geweld en intimidatie in de context van werk een mensenrechtenschending kunnen opleveren, een bedreiging vormen voor gelijke kansen en onverenigbaar zijn met waardig werk (decent work). 

Meer over het webinar en over de #ratify C 190 campagne (ook een campagne toolkit) is te vinden op: 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_807463/lang–en/index.htm

Meer achtergrondinformatie over Conventie 190 is te vinden op 

https://www.ilo.org/global/topics/violence-harassment/lang–en/index.htm

Share