Persbericht

SER ontvangt Voortgangscommissie Groeiakkoord

Willemstad, 20 november 2019 – De voortgangscommissie die de voortgang van het Groeiakkoord monitort, heeft op 19 november jl. een tweede bezoek gebracht aan de Sociaal-Economische Raad (SER). Het doel van het bezoek was een nadere kennismaking tussen de voortgangscommissie en de leden van de SER, en om de standpunten van de SER te vernemen inzake de invulling van de verschillende doelstellingen zoals in het Groeiakkoord verwoord. Een eerdere ontmoeting met de SER, in kleiner verband, vond plaats op 3 september jl.

De voortgangscommissie is per 1 augustus 2019 ingesteld en heeft als taken het bewaken van de voortgang van de afspraken en de realisatie van de doelen zoals geformuleerd in het Groeiakkoord; bemoedigen en aanjagen, ondersteuning en advisering; en rapporteren aan de verantwoordelijke bestuurders van de landen over de voortgang en uitvoering. Het Groeiakkoord is op 12 juli 2019 ondertekend door de regeringen van Curaçao en Nederland.
De voortgangscommissie bestaat uit dhr. A. Romero-voorzitter, mw. A. van der Pluijm-Vrede, lid namens Curaçao, dhr. P. van den Berg, lid namens Nederland. De commissie wordt ondersteund door een gezamenlijk secretariaat bestaande uit dhr. B. Koks, secretaris namens Nederland en mw. A. Kleinmoedig, secretaris namens Curaçao. Dhr. Romero was verhinderd om het overleg bij te wonen.
Namens de SER waren bij het overleg aanwezig dhr.C. Rojer, onafhankelijk lid, de heren P. Cova en J. Zimmerman, vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties, en de heren J. Kusters en R. Lieuw, vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties. De overige leden waren verhinderd om het overleg bij te wonen.
Vanuit het Bureau Secretariaatvoering SER/ROA/GOA waren aanwezig de Algemeen Secretaris van de SER, dhr. R. Henriquez, en de adviseurs mw. B. Perquin, mw. Curial-Villarreal, en mw. M. Sboui-Racamy.

Het Groeiakkoord heeft de Groeistrategie als uitgangspunt. De Groeistrategie is in oktober 2018 vastgesteld door de regering van Curaçao en heeft als drie belangrijkste pijlers (i) bevorderen van structurele economische groei; (ii) versterking van financieel beheer; en (iii) versterking van bestuurskracht.
Twee zaken zijn in het Groeiakkoord toegevoegd: de sociale agenda en onderwijs.

Onderwerpen die tijdens de ontmoeting aan de orde kwamen waren onder meer de economische hervormingen, de lastenverzwarende maatregelen versus de kostenbesparende maatregelen, de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van Reforsa Korsou, de vraag of het Groeiakkoord rekening heeft gehouden met de mogelijke sluiting van de raffinaderij met als gevolg een enorme toename van de werkloosheid, de mogelijkheden voor technische bijstand, en de advisering door de SER op deelgebieden van het Groeiakkoord.
Tevens kwamen de incentives die door Nederland beschikbaar worden gesteld bij het behalen van de doelen zoals gesteld in het Groeiakkoord aan de orde. Deze incentives in de vorm van leningen (in totaal een bedrag van 180 miljoen gulden) maken economische hervormingen mede mogelijk.

De voortgangscommissie rapporteert elk kwartaal aan de verantwoordelijke bestuurders van de landen. De SER heeft benadrukt dat openbaarheid van de rapportages, of in elk geval rapportage aan de sociale partners binnen het bedrijfsleven en aan de SER, van eminent belang is om een maatschappelijke inbedding te bewerkstelligen.

De voortgangscommissie komt minimaal ieder kwartaal bij elkaar om de voortgang van het Groeiakkoord te bespreken. Door de SER werd voorgesteld om tevens op kwartaalbasis elkaar bij te praten over de voortgang en de invulling van het Groeiakkoord, hetgeen door de voortgangscommissie positief werd ontvangen.

Op de foto:   impressie van het overleg tussen de SER en de Voortgangscommissie Groeiakkoord.

Share