Persbericht

Officieel startsein ROA-SBO

WILLEMSTAD, 6 november 2019 – Met het uitreiken van afschriften van het benoemingslandsbesluit van de leden van de in april dit jaar op grond van de Landsverordening secundair beroepsonderwijs en educatie (P.B. 2008, no. 37), ingestelde Raad van Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) heeft de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) mevrouw Marylin Alcala-Wallé op dinsdag 5 november het officiële startsein gegeven voor de ROA. Bij deze gelegenheid was ook de Directeur van het Bureau Secretariaatvoering SER/ROA/GOA, de heer Raul Henriquez aanwezig. Taak van de ROA is om de Minister van OWCS en andere Ministers te adviseren over trajecten ter optimalisering van de aansluiting van het secundair beroepsonderwijs (SBO) op de arbeidsmarkt en over onderwerpen betreffende onderwijs en arbeidsmarkt. Op grond van artikel 11 van het Landsbesluit ROA (P.B. 2019, no. 20) is het Bureau Secretariaatvoering SER/ROA/GOA belast met de secretariaatvoering van de ROA.

De volgende personen zijn voor een periode van twee jaren benoemd tot lid van de ROA-SBO: mevrouw Bionda Fonseca en de heer Raymond Jamanika (namens de werkgevers), de heren Edward St. Jacobs en Kenneth Valpoort (namens de werknemers) en de heer Ruud Thuis, mevrouw Melrose Cornelia-Ortela en mevrouw Feiijidi Narvaez-Ayubi (onafhankelijke deskundigen).

Eerder adviseerde de SER om de ROA-SBO als hybride organisatie op te zetten, met taken zoals beschreven in de Landsverordening secundair beroepsonderwijs en educatie in combinatie met taken die het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (KBB) voorheen uitvoerde op het gebied van leermeestertraining en het certificeren van leerbedrijven binnen het kader van de beroepspraktijkvorming (stages). Tevens adviseerde de SER om naast de ROA-SBO een hoger onafhankelijk adviescollege van experts, bijvoorbeeld met de naam ‘Toekomst van Werk en Educatie’ (TWE), in te stellen.

Taak van het hoger adviescollege TWE, dat op basis van artikel 72 van de Staatsregeling zou moeten worden ingesteld, zou zijn om, gelet op de snelheid en mogelijke impact van technologische veranderingen en andere megatrends op vraagstukken gerelateerd aan de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt (o.a. globalisering en duurzaamheid), trends in de vraag naar arbeid op de lokale en internationale arbeidsmarkt en trends binnen het gehele onderwijsstelsel– en niet alleen SBO – te analyseren en te vertalen naar advies omtrent onderwijs en arbeidsmarktbeleid. De advisering op het gebied van onderwijsbeleid zou daarbij alle fasen en niveaus van onderwijs moeten betreffen, gericht op het ontwikkelen van competenties voor een toekomstige arbeidsmarkt en de inrichting van het onderwijs, zodat dit zo goed mogelijk aansluit. TWE zou intersectoraal aan de regering en de Staten gevraagd en ongevraagd over de hoofdlijnen van het beleid op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt moeten adviseren. Uiteraard zou TWE ook voeling moeten houden met de nu operationele ROA-SBO.

Op de foto van links naar rechts: Cor de Graaff (medewerker van de Minister van OWCS), Raul Henriquez, Bionda Fonseca, Edward St. Jacobs, Minister Alcala-Walle, Feiijidi Narvaez-Ayubi, Kenneth Valpoort, Suzanne Larmonie (Beleidsdirecteur OWCS) en Wladimir Kleinmoedig (Directeur Uitvoeringsorganisatie Onderwijs en Wetenschap van het Ministerie van OWCS).

Share