Persbericht

Inspanningen SER Curaçao tot reactivering regionaal netwerk van sociaaleconomische adviescolleges werpen vruchten af

Willemstad, 12 september 2019 – Met de vaststelling van de ‘Verklaring van Antigua, Guatemala’ en de lancering van de website van het regionale netwerk van sociaaleconomische adviesraden (Consejos Económicos y Sociales de América Latina y el Caribe (www.cesalc.org)) tijdens een officiële regionale bijeenkomst op 4 en 5 september jongstleden in de stad Antigua in Guatemala werd een belangrijke mijlpaal bereikt in de verdere concretisering van eerder gemaakte afspraken met betrekking tot de reactivering van het CESALC-netwerk dat jarenlang stil lag. Mede dankzij inspanningen van de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao werd het netwerk nieuw leven ingeblazen.

De regionale CESALC-bijeenkomst van vorige week was het vervolg op het bilaterale technische overleg dat op 5 april dit jaar plaatsvond tussen afgevaardigden van de SER van Guatemala (‘Consejo Económico y Social (CES) de Guatemala’) en die van de SER van Curaçao. De CES van Guatemala is officieel coördinator van het CESALC-netwerk terwijl de SER het bestuurslidmaatschap bekleedt van de internationale vereniging van SER’en (AICESIS) namens de regio Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.

Behalve de SER waren ook delegaties van de sociaaleconomische adviescolleges van Honduras, Guatemala, de Dominicaanse Republiek en Spanje aanwezig bij de regionale bijeenkomst. De belangrijkste thema’s die aan de orde kwamen waren de nieuwe governance structuur en werkwijze van het CESALC-netwerk, de toekomst van werk en de kansen op fatsoenlijk werk en het afstemmen van nationaal/regionaal beleid op het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelen (de SDGs) van de Verenigde Naties.

Gedurende de bijeenkomst werd verder afgesproken om een nieuwe CESALC-coördinator aan te wijzen voor de periode 2019-2021. De nieuwe nog aan te wijzen coördinator zal in de komende twee maanden een werkplan doen toekomen aan de SER’en die bij het regionale netwerk zijn aangesloten.
In de ‘Verklaring van Antigua, Guatemala’ hebben de landen zich verder gecompromitteerd om het CESALC-netwerk te consolideren als een instrument voor dialoog, kennisdeling en ervaring uitwisseling binnen de regio rekening houdende met de volgende uitgangspunten:

  • dat de SER’en uit de regio zich aan het ontwikkelen zijn tot strategische platformen van dialoog, participatie en overleg tussen relevante economische actoren met als doel een effectieve bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling en implementatie van sociaaleconomisch beleid;
  • dat de SER’en uit de regio zich inspannen om dialoogprocessen op nationaal niveau op gang te brengen en tevens aandacht te besteden aan regionale en internationale agenda’s;
  • dat daarmee regionale samenwerking wordt bevorderd;
  • dat het CESALC-netwerk zich in het bijzonder zal toeleggen op thema’s die voor de regio van belang zijn zoals de strijd tegen honger en armoede in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, het stimuleren van economische groei, vooruitgang, sociale inclusie, duurzame ontwikkeling en op programma’s en projecten gericht op het waarborgen van de economische rechten van werkenden en niet-werkenden, met name van kwetsbare groeperingen zoals vrouwen, kinderen, ouderen, migranten, gehandicapten en inheemse bevolkingsgroepen;
  • dat het CESALC-netwerk haar aanbevelingen zal voorleggen aan de overheden uit de regio om zodoende een bijdrage te leveren aan het politieke en bestuurlijke debat over relevante sociaaleconomische onderwerpen. 

Meer informatie is te vinden op de website van CESALC (www.cesalc.org).
Klik hier voor de PowerPointpresentaties en overige documenten
For English click here
Pa Papiamentu klek aki

 

Share