Persbericht

Succesvol seminar over Sociale Dialoog in het kader van de viering van het tienjarig bestaan van de Landverordening GOA

Willemstad, 11 december 2018 – Afgelopen donderdag, 6 december 2018, vond in de aula van de University of Curaçao (UoC) een seminar plaats ter gelegenheid van de viering van het tienjarig bestaan van de Landsverordening ter institutionalisering van het overlegorgaan tussen de regering, als werkgeefster, en vertegenwoordigers van de ambtenaren, beter bekend als het CGOA (Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken).

In zijn openingsspeech benadrukte de Minister-president dhr. Eugène Rhuggenaath het belang van partnerships op alle niveaus om te komen tot een succesvolle agenda voor een gelijke en duurzame ontwikkeling van ons land: ‘Een open dialoog om samen tot oplossingen te komen, afspraken te maken en daarnaar te handelen. Een open dialoog tussen partijen in het CGOA zal de samenleving duidelijk maken dat ILO-conventie 151 niet een inhoudsloos verdrag is dat zomaar is aangegaan, maar dat daar op Curaçao daadwerkelijk in de praktijk ook invulling en opvolging aan wordt gegeven.’ Hiermee bracht de Minister-president het belang naar voren van het bilateraal overlegorgaan, alsmede het belang van conventie 151 van de ILO waarin de arbeidsverhoudingen in de publieke sector zijn bepaald en die sinds 2016 ook voor Curaçao van toepassing is.

Eveneens bracht dhr. Rhuggenaath naar voren dat de regering veel waarde hecht aan sociale dialoog – het centrale thema van het seminar – en dat zijn kabinet zich onverminderd blijft inzetten op de al ingeslagen weg van dialoog, wat niet alleen een belangrijk democratisch goed is, maar ook bijdraagt aan het vergroten van het draagvlak voor overheidsbeleid.

Sociale dialoog als specie voor vertrouwen
Twee deskundigen van de ILO waren de keynote speakers van het seminar, de heer Carlos Carrión-Crespo en de heer Rainer Pritzer. Zij gingen uitgebreid in op het empirische feit dat sociale dialoog een belangrijk instrument is, zowel in het geval van een bipartiet of een tripartiet overleg als ook op het niveau van werkgever en werknemer, dan wel op het niveau van de regering en vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Zij benadrukten dat sociale dialoog een gradueel proces is dat tijd nodig heeft en niet in isolatie plaats kan vinden. Best practices in de Caribische regio, als ook op mondiaal niveau tonen aan dat sociale dialoog een krachtig instrument is om vertrouwen tussen partijen te realiseren en te versterken.

Honoreren van de pioniers op het gebied van sociale dialoog
De voorzitter van het CGOA, prof. Dr. Ing. Valdemar Marcha bracht in zijn voordracht naar voren dat het seminar opgedragen is aan de pioniers van het vakbondswezen op Curaçao, dr. Moises Frumencio da Costa Gomez en pater Amado Römer.

Voor meer informatie bezoek de volgende website: www.cgoacuracao.cw. Hierop treft u ook de PowerPoint Presentaties aan van de ILO-deskundigen.

Klik hier voor de tekst zoals gepubliceerd in Caribbean Newslink – editie januari – maart 2019:

Share