Persbericht

SER ontvangt uitleg over conceptlandsverordening marktordening gezondheidszorg

 

Willemstad, 24 mei 2024 – De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft vandaag een uitgebreide toelichting ontvangen van de opstellers van de conceptlandsverordening marktordening gezondheidszorg. Deze toelichting werd verzorgd door vertegenwoordigers van het Bureau Telecommunicatie en Post (BT&P) en de Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ). De conceptlandsverordening werd eerder ter advisering aan de SER aangeboden.

De conceptlandsverordening marktordening gezondheidszorg is ontworpen met het doel om de markten binnen de gezondheidszorg te reguleren en toezicht te houden op de rechtmatigheid en doelmatigheid van zorgverlening, zorgverzekeringen en zorginkoop. Tijdens de toelichting benadrukten de opstellers de noodzaak van deze verordening om de kosten binnen de zorgsector beter te beheersen en een efficiënter zorgstelsel te realiseren.

Het BT&P zal een toezichthoudende rol vervullen. Dit houdt onder andere in dat het BT&P, als zelfstandig bestuursorgaan met expertise op het gebied van prijs- en kwaliteitsregulering, verantwoordelijk zal zijn voor markttoezicht, marktontwikkeling en de regulering van tarieven en prestaties binnen de gezondheidszorg. Deze regulering wordt van belang geacht om te voorkomen dat vrije onderhandelingen tussen zorgaanbieders en verzekeraars tot ongewenste maatschappelijke uitkomsten leiden.

Tijdens de toelichting werd ook de kritische kanttekening gemaakt dat de termen en procedures binnen de conceptverordening duidelijk en uitvoerbaar moeten zijn om te voorkomen dat er onduidelijkheden en misverstanden ontstaan tussen de betrokken partijen. Het BT&P zal hierbij een belangrijke rol spelen om te zorgen voor een transparant en rechtvaardig systeem dat de belangen van alle stakeholders in de zorgsector behartigt.

De SER waardeert de uitgebreide toelichting en de transparantie van het proces. De raad is al begonnen met een zorgvuldige bestudering van de conceptlandsverordening. Onder meer op basis van de aanvullende verkregen mondelinge toelichting zal een advies worden opgesteld. Hierbij zal de SER aandacht besteden aan de verschillende belangen van de stakeholders binnen de zorgsector en streven naar een evenwichtige en vanuit sociaaleconomisch perspectief rechtvaardige marktordening die ten goede komt aan de samenleving.

 

 

 

Share