Persbericht

SER leidt belangrijke sessies tijdens Ibero-Amerikaans ontmoetingsforum

 

Willemstad, 14 mei 2024 – De Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao, vertegenwoordigd krachtens mandaat van de fungerend voorzitter, door een ambtelijke delegatie onder leiding van de directeur en algemeen secretaris drs. R. J. Henriquez, heeft met vooraanstaande aanwezigheid deelgenomen aan het prestigieuze Ibero-Amerikaanse forum van economische en sociale adviesraden en soortgelijke instellingen. Het evenement, dat van 7 tot en met 10 mei 2024 plaatsvond in het Centro de Formación de la Cooperación Española in Cartagena de Indias, Colombia, richtte zich op democratie, pacten, consensus en de cruciale rol van sociaaleconomische adviesraden bij het bevorderen van openbaar beleid voor betere democratische governance, duurzaamheid en klimaatverandering. 

Als voorzitter van het regionale netwerk CESISALC (Consejos Económicos y Sociales e Instituciones Similares de América Latina y el Caribe), heeft de SER van Curaçao de sessies op 9 en 10 mei geleid. Deze belangrijke bijeenkomst, georganiseerd door de Economische en Sociale Raad van Spanje en het Spaanse Agentschap voor Internationale Ontwikkelingssamenwerking (AECID), bood een platform voor diepgaande discussies over de uitdagingen in de Ibero-Amerikaanse regio, waaronder de rol van geïnstitutionaliseerde sociale dialoog in het versterken van democratische structuren. 

De delegatie van Curaçao maakte tijdens haar interventies over groene en digitale transitie gebruik van actuele en relevante informatie verkregen van het Curaçao Climate Change Platform (CCCP) en de vereniging SIMIA, die zich richt op het bevorderen van de software-industrie door stimulering van de export van lokaal geproduceerde softwareoplossingen. De focus lag hierbij op het bevorderen van duurzaam toerisme, hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie, en innovatieve maritieme projecten, in het bijzonder het Proteus-initiatief, een geavanceerd onderwateronderzoeksstation, observatorium en onderzoekplatform. De aandacht werd ook gevestigd op de digitale transitie, met name het toenemende gebruik van generatieve kunstmatige intelligentie, en het belang van de software-industrie als nieuwe economische pijler voor Curaçao. Dit naast bestaande sectoren zoals toerisme en financiële diensten, en met de mogelijkheid van een heropleving van olieraffinage-activiteiten. 

Ibero-Amerikaans netwerk 

Tijdens het forum is verder uitvoerig gesproken met de Secretaría General Iberoamericana over de mogelijkheid om een netwerk van Ibero-Amerikaanse sociaaleconomische adviesraden op te zetten. Hoewel Curaçao als autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederlanden niet behoort tot de 22 Ibero-Amerikaanse landen, benadrukte de SER van Curaçao zijn wens om als lid van CESISALC deel uit te maken van een dergelijk netwerk, dat de 19 Spaans- en Portugeestalige landen van Latijns-Amerika omvat, evenals Spanje, Portugal, en Andorra. Deelname aan zo een netwerk zou Curaçao in staat kunnen stellen om inzichten te delen en te verkrijgen over beleidsontwikkelingen aan beide zijden van de Atlantische Oceaan. 

Tijdens dit vierdaagse forum hebben meer dan 34 hooggeplaatste afgevaardigden uit elf landen uit Latijns-Amerika, het Caribisch gebied en Europa gediscussieerd over de integratie van duurzaamheids- en klimaatveranderingsbeleid in sociaaleconomisch beleid. De bijeenkomst benadrukte de cruciale rol die sociaaleconomische raden spelen bij het adviseren over en vormgeven van beleid dat de sociale cohesie en economische stabiliteit bevordert. Aanwezig waren ook vertegenwoordigers van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) en de VN Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO), die bijdroegen aan de discussies over deze belangrijke thema’s. 

De SER van Curaçao erkent het nut van internationale samenwerking en de uitwisseling van kennis en best practices. De bijeenkomst heeft bijgedragen aan de versterking van de positie van Curaçao binnen het Ibero-Amerikaanse sociaaleconomische landschap en heeft inzichten en verbintenissen gegenereerd die relevant kunnen zijn voor toekomstige beleidsontwikkelingen op het eiland. 

 

 

Share