Persbericht

SER stelt paradigmaverschuiving voor in jaarverslag 2022

 

Van BBP naar inclusieve brede welvaart 

 

WILLEMSTAD, 18 oktober 2023 – De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft vandaag, woensdag 18 oktober 2023, zijn jaarverslag over 2022 overhandigd aan de voltallige Raad van Ministers. 

In een tijdsbestek waar veel landen en instellingen het Bruto Binnenlands Product (BBP) als primaire welvaartsindicator hanteren, biedt het jaarverslag 2022 van de SER een innovatief alternatief in de specifieke Curaçaose context. Het rapport benadrukt de acute noodzaak van een meeromvattend, inclusief welvaartsbegrip dat verder gaat dan enkel economische parameters. 

Volgens het voorwoord van het jaarverslag dient het concept ‘welvaart’ herijkt te worden. Naast een eendimensionale economische indicator dient het concept verbreed te worden om elementen zoals sociaal welzijn, sociale gelijkheid en ecologische duurzaamheid te incorporeren. “Deze visie is diep verankerd in de wettelijke en constitutionele mandaten die ons beleidskader vormen,” aldus het voorwoord van het jaarverslag 2022 van het tripartiete adviesorgaan. 

De rijke culturele diversiteit en sociale veerkracht van de Curaçaose samenleving vormen niet louter randvoorwaarden; zij zijn integrale aspecten van de institutionele strategie van de SER. De gepubliceerde adviesrapporten zijn rigorreus opgesteld en streven naar een democratische toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en werkgelegenheid binnen de complexe sociale context van Curaçao. 

Ecologische duurzaamheid wordt niet beschouwd als een ethische optie, maar als een onontkoombare wettelijke verplichting. Dit is in overeenstemming met zowel de Curaçaose Staatsregeling als internationale verdragen waaraan Curaçao deelneemt, zo staat te lezen in het voorwoord. 

Een cruciale component in deze holistische benadering is het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA). Dit mechanisme waarborgt een rechtvaardig arbeidsklimaat en fungeert als forum voor institutionele synergie binnen het bestuurlijke landschap. 

“Het realiseren van inclusieve brede welvaart, zeker binnen een kleinschalige en insulaire context zoals die van Curaçao, is een complexe maar cruciale onderneming. Dit vereist een solide samenwerking tussen overheidsinstanties, private entiteiten, het maatschappelijk middenveld en de samenleving als geheel,” zo staat verder te lezen in het voorwoord van het jaarverslag. Het rapport roept alle relevante stakeholders op tot actieve betrokkenheid in deze gezamenlijke missie, met het ultieme doel een Curaçaose samenleving te cultiveren waarin welvaart en welzijn in hun volle breedte worden erkend en gewaardeerd. 

Klik hier voor het volledige jaarverslag 2022.

 

 

Share

In het fotobijschrift is het moment te zien waarop het SER-jaarverslag 2022 wordt overhandigd aan Minister-president Gilmar Pisas, in aanwezigheid van de ministers van zijn kabinet.