Persbericht

SER adviseert over hernieuwd wetsvoorstel op de kansspelen

WILLEMSTAD, 22 maart 2023 – De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft vandaag advies uitgebracht aan de minister van Financiën over de hernieuwde versie van de ontwerplandsverordening op de kansspelen, afgekort als LOK 2023. De LOK 2023 beoogt, met het oog op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, de huidige wetgeving inzake het organiseren van kansspelen, of de gelegenheid ertoe te geven, te moderniseren en een onafhankelijke en deskundige instantie te belasten met de handhaving van regels die kansspelen reguleren en gokverslaving bestrijden en voorkomen. Deze nieuw op te richten kansspelautoriteit zal tot taak hebben uitvoering te geven aan de LOK 2023 en aan bij of krachtens landsbesluit, houdende algemene maatregelen vast te stellen regels, alsmede aan taken die bij of krachtens andere landsverordeningen aan haar zijn opgedragen.

Op 28 mei 2021 heeft de SER op een eerdere versie van de LOK en ook op het indertijd aan de raad ter overweging aanhangig gemaakt wetsvoorstel op de kansspelbelasting (LOKS) geadviseerd. De SER kwam toen, na een zorgvuldige analyse en afweging van alle bij het voorstel betrokken belangen, in redelijkheid tot de conclusie dat de beide wetsvoorstellen niet in afdoende mate beantwoordden aan het doel waarvoor zij waren ontworpen als integraal onderdeel van een moderniseringspakket voor de gehele Curaçaose kansspelindustrie, inclusief online kansspelen.

De aanbeveling van het tripartiete adviesorgaan, bestaande uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties en onafhankelijke experts, was toen om op zeer zorgvuldige en doelgerichte wijze, ingekaderd in een alomvattende visie, uitvoerig afstemming te plegen met de (online) goksector en de input van de sector, met behulp van belastingadviseurs van zowel binnen als buiten de overheid en financiële experts, daadwerkelijk te verwerken in hernieuwde conceptwetgeving van het reeds in 2019 ontworpen moderniseringspakket. Verder adviseerde de SER een ex ante evaluatie naar de financiële, fiscale en economische implicaties van een hernieuwde LOK en om op zorgvuldige en diligente wijze vorderingen te maken op dit vlak.

De regering heeft het SER-advies uit 2021 opgevolgd en heeft eind vorig jaar de LOK 2023 ter advisering voorgelegd aan het adviesorgaan.

Share