Persbericht

SER Curaçao: volgende AICESIS-voorzitter

WILLEMSTAD, 15 december 2022 – De Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao wordt voorzitter van de International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions (AICESIS) voor de periode 2023-2025. Dit is door het bestuur van AICESIS overeengekomen tijdens de gewone zitting, die op 2 december 2022 in Belgrado, hoofdstad van de Republiek Servië, werd gehouden. Aan de bestuursvergadering namen 14 leden uit alle continenten deel, die fysiek, online of via een mandaat vertegenwoordigd waren, alsmede waarnemers uit Hongarije, Peru en de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).

Tijdens de bestuursvergadering werd de SER van Curaçao, die ook bestuurslid is, op technisch niveau vertegenwoordigd door de directeur/algemeen Secretaris de heer drs. Raul Henriquez en mevrouw mr. Miloushka Sboui-Racamy, senior adviseur belast met internationale zaken. Het bestuur van AICESIS werd meegedeeld dat na overleg met de economische en sociale adviescolleges van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, die lid zijn van deze prestigieuze internationale vereniging, is overeengekomen dat de kandidatuur van de SER van Curaçao wordt voorgedragen voor het voorzitterschap van AICESIS voor de periode 2023-2025. De heer Henriquez las de officiële brief voor en overhandigde deze vervolgens aan de secretaris-generaal van de vereniging.

Volgens artikel 8, lid 1, juncto artikel 7, lid 3, van de statuten van AICESIS rouleert het voorzitterschap van de vereniging om de twee jaar tussen de continenten. Momenteel is de regio Azië, Eurazië en het Midden-Oosten voorzitter van AICESIS. Deze positie zal worden overgedragen aan de SER van Curaçao, die de regio Latijns-Amerika en het Caribisch gebied vertegenwoordigt, tijdens de volgende Algemene Vergadering die is gepland voor 26-27 oktober 2023 in Moskou.

De SER van Curaçao is sinds 2017 lid van het bestuur van AICESIS en tevens vicesecretaris-generaal van de vereniging voor de Latijns-Amerikaanse en Caribische regio. Het hoofddoel van de vereniging, die nauwe banden heeft met de ILO, de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties (UN-ECOSOC) en het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC), is het aanmoedigen en bevorderen van de dialoog en uitwisselingen tussen haar leden en, op een breder niveau, het stimuleren van de dialoog tussen economische en sociale partners in de wereld. AICESIS, die haar statutaire zetel in Den Haag, Nederland, heeft, moedigt de oprichting aan van sociaal-economische raden in landen die deze nog niet hebben en draagt, door uitwisseling van werkzaamheden en de organisatie van bijeenkomsten, bij aan de welvaart en de economische ontwikkeling van volkeren en tot het ontstaan, in wederzijds respect voor de vrede, van democratische samenlevingen overeenkomstig de beginselen van de Verenigde Naties en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, alsmede de fundamentele beginselen en rechten op het werk die door alle lidstaten van de ILO worden onderschreven.

AICESIS telt meer dan 70 leden, namelijk sociaaleconomische raden en soortgelijke instellingen die evenwichtig over de verschillende continenten zijn verdeeld. 18% van de leden bestaat uit raden uit Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, 36% uit Europa, 30% uit Afrika en 16% uit Azië/Eurazië en het Midden-Oosten. De vereniging heeft gewone leden, waarnemers en geassocieerde leden, zoals internationale organisaties en instellingen. AICESIS werd opgericht in juli 1999 in Port Louis, Mauritius. Het hoofdkantoor is gevestigd in Brussel, België.

Concreet houdt het voorzitterschap in dat de SER van Curaçao, een small island development state in het Caribisch gebied en lid van het Koninkrijk der Nederlanden, voor een periode van twee jaar, vanaf eind oktober 2023, leiding zal geven aan AICESIS en de samenwerking van de vereniging met haar partners en netwerken zal bevorderen door het concept van geïnstitutionaliseerde vormen van tripartiete sociale dialoog verder aan te moedigen en te bevorderen door de uitwisseling van best practises en door het organiseren van internationale bijeenkomsten en evenementen in nauwe samenwerking met zijn partners op internationaal en nationaal niveau, met intergouvernementele organisaties, relevante VN- en EU-instellingen, nationale instanties die sociale dialoog leiden, en organisaties binnen het maatschappelijk middenveld.

Share