Persbericht

SER biedt jaarverslag over 2021 aan

WILLEMSTAD, 14 december 2022 – ,,Bouwen aan vertrouwen, samenwerking en veerkracht”. Dat is de titel van het jaarverslag van de Sociaal-Economische Raad (SER) over 2021 dat vandaag aan de regering werd aangeboden. Minister-president Gilmar Pisas nam het eerste exemplaar in ontvangst uit handen van fungerend SER-voorzitter mr. John Jacobs en algemeen secretaris drs. Raul Henriquez.

In het jaarverslag wordt teruggeblikt op 2021 dat volgens het adviesorgaan ,,in veel opzichten een uitdagend en bijzonder kwetsbaar jaar was, zeker vanuit sociaaleconomisch oogpunt bezien.” Na het uitermate zware coronajaar (2020) waren met name in de tweede helft van 2021, aldus de SER, hoopvolle signalen te bespeuren (bijvoorbeeld de spectaculaire groei van het verblijfstoerisme en de groei in informatie- en communicatiesectoren en investeringsprojecten van onroerend goed activiteiten) die duidden op licht herstel, hoewel er over de gehele linie sprake bleef van een afnemende beroepsbevolking en arbeidsproductiviteit met tevens een toename van de emigratie.

De verwachting is dat deze trend zich zal voortzetten, mede door mondiale ontwikkelingen, en dat de werkgelegenheid pas in 2023 wellicht weer op het niveau van 2019 zal liggen, maar dat de economie dan nog niet terug is op het niveau van vóór de coronacrisis. Zo wordt met dezelfde werkgelegenheid minder verdiend; een verarming op nationaal niveau dus. In dat licht bezien, is het niet onbegrijpelijk dat het door grote groepen in de samenleving ervaren gebrek aan daadkracht en bestuurskracht vanuit de overheid, voor boosheid en frustratie zorgt. Vanzelfsprekendheden zijn geen vanzelfsprekendheden meer. Dat heeft de COVID-19 crisis ons wel geleerd. Deze harde les vraagt om een kritische reflectie op beleid en werkwijze van de overheid, sociale partners en burgers.

In het voorwoord van het jaarverslag wordt benadrukt dat Curaçao een mooi land is, met heel veel potentie. ,,Het is onze plicht om deze potentie ten volste te benutten. Wij zijn toekomstige generaties dat schuldig. De sleutelwoorden hierbij zijn ‘vertrouwen’ en ‘samenwerking’. Geen naïef, blindelings vertrouwen, maar een gezond en volwassen vertrouwen, waarbij wij onze inherente kwetsbaarheden als kleine eilandstaat erkennen en binnen deze context blijven zoeken naar werkbare en effectieve oplossingen voor vraagstukken en uitdagingen, die niet alleen onverwacht op ons afkomen vanwege onze open economie en relatief kwetsbare positie als microstaat in een snel veranderende en complexe wereld, maar die ook eigen zijn aan ons insulaire karakter, cultuur en mentaliteit als Caribisch land. Vertrouwen in elkaar, vertrouwen dat samenwerking de basis vormt voor groei en ontwikkeling, vertrouwen in het initiatiefvermogen en vindingrijkheid van de inwoners van dit land en van anderen, zowel binnen als buiten het Koninkrijk, die Curaçao een warm hart toedragen en als potentiële vestigingsplaats zien; vertrouwen in het overheidsbeleid, althans in de intenties daarachter; vertrouwen in zelfregulerende processen waarbij overheidsinterventie niet per se noodzakelijk is; vertrouwen in een stabiele en veilige toekomst voor komende generaties. Het besef moet er wel zijn dat vertrouwen niet van de één op de andere dag ontstaat. Daar moet heel veel tijd en energie in worden gestoken, mede omdat tastbare resultaten aan de basis ervan liggen.”

Als vast adviesorgaan van de regering en de Staten inzake sociaaleconomische aangelegenheden draagt de SER bij aan het bouwen aan dat vertrouwen door in tripartiet verband (werkgevers, werknemers en onafhankelijke experts) kritische beschouwingen en analyses uit te brengen, concrete aanbevelingen te doen en resultaatgerichte discussies te voeren met een impact op beleid, wet- en regelgeving.

Het jaarverslag kunt u hier teruglezen.

Share