Persbericht

Consul-Generaal VS ontmoet ambtelijke delegatie SER

WILLEMSTAD, 13 december 2022 – De Consul-Generaal, tevens chef de mission van de Verenigde Staten van Amerika voor Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten mevrouw Margy Bond had op maandag 12 december jongstleden een ontmoeting met een ambtelijke delegatie van de Sociaal-Economische Raad (SER). Daarbij werd kort stilgestaan bij de internationale activiteiten van het adviesorgaan, waarbij werd ingegaan op de wijze waarop de SER invulling geeft aan zijn statutaire taken binnen de wereldvereniging van SER’en, AICESIS, en ook op diens actieve betrokkenheid bij de activiteiten van het Global Deal Initiative dat met medewerking van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO/OECD) is opgericht.

Op verzoek van mevrouw Bond werd verder ingegaan op de adviestaak van de SER bij beleidsontwikkeling en totstandbrenging van wetsvoorstellen met betrekking tot de wijze waarop migranten een bijdrage zouden kunnen leveren aan de Curaçaose arbeidsmarkt en hoe effectief kan worden ingespeeld op vergroting van de kansen en vermindering van de risico’s. Door de SER-delegatie werd daarbij verwezen naar de resultaten van onder andere de strategische round table die op 30 augustus dit jaar werd georganiseerd door de mensenrechtenorganisatie Human Rights Defense Curaçao (HRDC), waaraan SER-leden ook hebben deelgenomen en die als een vervolg geldt van eerdere initiatieven over dit thema, zoals het door de SER in mei 2019 georganiseerde symposium Migration and Socioeconomic Development.

De ontmoeting met de ambtelijke SER-delegatie heeft de belangstelling van de Amerikaanse Consul-Generaal voor de adviestaak van de SER doen toenemen. Er is toegezegd vervolggesprekken en -ontmoetingen te houden ter bespreking van specifieke thema’s met een sociaaleconomisch karakter.

Share