Persbericht

SER adviseert over voorstel tot verscherpte regulering loterijsector

WILLEMSTAD, 21 september 2022 – De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft op dinsdag 20 september jongstleden, op verzoek van de Minister van Financiën, een advies uitgebracht over het voornemen om enkele wijzigingen aan te brengen in de uitvoeringsvoorschriften betreffende de regulering van de loterijsector in Curaçao en die hun grondslag hebben in de Loterijverordening 1909 (P.B. 1965, no. 85, zoals gewijzigd).

De door de minister voorgestelde wijzigingen behelzen aanvullende administratieve voorwaarden waaraan vergunde loterijverkopers of te wel vergunninghouders – zowel bestaande als nieuwe – moeten voldoen bij het (hernieuwd) aanvragen van een nummerloterijvergunning. Daarnaast is het voornemen om op hen de verplichting op te leggen om hun administratie voortaan volgens een geautomatiseerd systeem bij te houden. Voorts is het voorstel van de minister om, krachtens mandaat, toezicht- en handhavingsbevoegdheden te verlenen aan de stichting Curaçao Gaming Control Board (GCB) ten aanzien van de loterijsector aangezien GCB op dit moment niet over deze bevoegdheden beschikt anders dan de sanctiebevoegdheid tot intrekking van een vergunning.

Met het pakket van voorgestelde aanpassingsvoorstellen wordt beoogd het risicoprofiel van de loterijsector in Curaçao, waarbinnen grote hoeveelheden kasstromen circuleren, tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. Door het cash intensieve karakter, dat eigen is aan het loterijbedrijf, wordt de gehele sector als gevoelig beschouwd voor witwas- en andere ongeoorloofde praktijken. Aangezien dit op gespannen voet zou staan met de aanbevelingen van de Financial Action Taskforce (FATF) inzake witwassen en terrorismefinanciering (money laundering and terrorism financing (ML/TF)), waar Curaçao zich als jurisdictie aan heeft gecommitteerd, heeft dat naar verwachting geleid tot uitsluiting van de loterijsector van primaire bancaire dienstverlening (de-banking) en tot de-risking, het fenomeen waarbij internationale correspondent banken de relatie met, en daarmee het verlenen van diensten aan, lokale respondent banken beëindigen.

Share