Persbericht

SER’en wereldwijd slaan handen ineen tegen klimaatcrisis

Willemstad, 27 juli 2022 – Om één van de grootste uitdagingen van onze tijd, de klimaatcrisis, effectief het hoofd te kunnen bieden, is een internationale gecoördineerde aanpak nodig waarbij sociale dialoog als instrument dient te worden ingezet voor een inclusieve, rechtvaardige groene en duurzame transitie. Gecoördineerde beleidsacties op dit terrein, die het resultaat zijn van het multilaterale overleg binnen VN en EU-verband, hebben slechts effect indien er daarvoor ook breed maatschappelijk draagvlak en betrokkenheid is. Dit moet verder gestuurd en bevorderd worden. Het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld hebben in deze ook een zware verantwoordelijkheid naast nationale staten. Het besef moet wereldwijd doordringen dat de effecten van de klimaatcrisis desastreus zullen zijn voor de huidige en toekomstige generatie en dat slechts door de handen ineen te slaan en op alle niveaus samen te werken, de toekomst van onze planeet ‘aarde’ veilig kan worden gesteld. Sociaaleconomische adviescolleges en instellingen voor sociale dialoog spelen daarbij een voorname rol.

Dat is één van de belangrijkste conclusies van de internationale klimaatconferentie Climate Crisis and Social Dialogue towards a Sustainable Transition’ die op 27 juni jongstleden werd gehouden in de Griekse hoofdstad Athene. De conferentie was een initiatief van de sociaaleconomische raad van Griekenland (OKE) en was speciaal bedoeld voor de raden die lid zijn van de internationale vereniging van sociaaleconomische adviescolleges en vergelijkbare instellingen (AICESIS).

De SER van Curaçao was op ambtelijk technisch niveau vertegenwoordigd bij de conferentie en had een interventie voorbereid die zich concentreerde op de zeer kwetsbare positie van kleine eilandstaten (Small Island Development States, SIDS). In zijn interventie benadrukte SER-directeur en algemeen secretaris Raul Henriquez de voortrekkersrol die SID’s innemen in het wereldwijde debat over klimaatverandering. “Omdat kleine eilandstaten zelf niet verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering die hun bestaan bedreigt, is plaatselijke actie niet genoeg. Er moet wereldwijd samengewerkt worden”, zo bracht hij naar voren. Als goed voorbeeld van samenwerking noemde hij de Samoa Pathway, een actieplan dat in 2014 is aangenomen tijdens de derde internationale SIDS-conferentie. Dat plan richt zich op economische groei, klimaatverandering, duurzame energie, vermindering van het risico op rampen en duurzaam gebruik van oceanen.

Als concreet initiatief voor wat betreft het duurzaam gebruik van oceanen, noemde Henriquez de komst van het onderwater ruimteschip, genaamd Proteus, in de territoriale wateren van Curaçao. Het onderwater ruimteschip wordt momenteel gebouwd door Fabien Cousteau, de kleinzoon van de wereldberoemde Franse oceanograaf wijlen Jacques Cousteau. Het zal gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijke rol die oceanen kunnen spelen in het mitigeren van de effecten van klimaatverandering.

Daarnaast onderstreepte Henriquez het belang van snelle collectieve actie aangezien de tijd dringt gezien de nu al zichtbare gevolgen van klimaatverandering zoals extreme weersomstandigheden, mislukte oogsten, minder eten, zeespiegelstijging en steeds meer onbewoonbare plekken op de wereld.

Tot slot zoomde de algemeen secretaris van de SER in op de situatie op Curaçao en legde hij uit dat er sinds kort een Curaçao Climate Change Platform is, een multi stakeholdersplatform dat zich inzet op het behalen van langetermijnresultaten zoals een verhoogd gebruik van nieuwe technologieën en hernieuwbare energiebronnen en een vermindering van broeikasgassen ter realisering van een neutrale voetafdruk.

Voor de integrale tekst van de toespraak van Henriquez, klik hier.
Voor het programma van de klimaatconferentie, de conclusies en de fotogalerij, klik hier.

 

Share