Persbericht

SER krijgt debriefing over rol PAHO bij hervormingen in de zorgsector

WILLEMSTAD, 20 juni 2022 – ,,De noodzakelijke hervormingen in de organisatie en financiering van de zorgsector in Curaçao die deze sector op termijn wendbaar en weerbaar moet maken en waarover met Nederland afspraken zijn gemaakt in het Landspakket, hebben een groot kans van slagen indien er sprake is van een hoog urgentiegevoel, focus en onvoorwaardelijk commitment van alle betrokken partijen, inclusief de sociale partners die in de Sociaal-Economische Raad (SER) vertegenwoordigd zijn. Een doeltreffende communicatiestrategie, waarin sociale dialoog als instrument wordt erkend ter verkrijging van draagvlakvergroting en meer maatschappelijk engagement voor de hervormingen die sociaaleconomische gevolgen hebben, kan hieraan een waardevolle bijdrage leveren”.

Dat is één van de belangrijkste conclusies van de debriefing-sessie die de SER op vrijdag 17 juni 2022 kreeg van een ambtelijke delegatie van de beleidsorganisatie van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), bijgestaan door een team van experts van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO/WHO), nadat de raad op woensdag 15 juni 2022 in het Renaissance hotel, op voorstel van het ministerie van GMN, een uitgebreide presentatie kreeg over de inmiddels in gang gezette hervormingen in de zorgsector en over de wijze waarop PAHO aan dit proces technische bijstand verleent. Deze presentatie was het vervolg van de ontmoeting die de SER op vrijdag 3 juni 2022 had met de Minister van GMN mw. Dorothy Pietersz-Janga en waarbij een nadere toelichting werd gegeven over het door de minister bij de SER voor advies aanhangig gemaakte voorstel voor een versmallingspakket van de Basisverzekering Ziektekosten (BVZ).

Ten grondslag aan de hervormingen, waarvan sommigen zich reeds in de uitvoeringsfase bevinden, ligt het in het eerste kwartaal van dit jaar door de Raad van Ministers (RvM) goedgekeurde vier-fasen interventiestrategie voor de verduurzaming van het Curaçaose zorgstelsel zoals vervat in het rapport ‘Kopzorgen over de zorg’ van 26 januari 2022. Deze gefaseerde interventiestrategie vormt de beleidsbasis van het huidige kabinet om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg in Curaçao bestendig te maken.

De directe aanleiding voor de door de RvM goedgekeurde gefaseerde interventiestrategie is de verliesgevende exploitatie van het nieuwe ziekenhuis (het Curaçao Medical Center, CMC). De indirecte aanleiding voor de strategie wordt gevormd door de houdbaarheid op de middellange termijn van de landsbijdrage in het Fonds BVZ.

Tijdens de toelichting aan de SER op woensdag 15 juni gaven de PAHO/WHO-experts, op grond van hun technische expertise en ondersteunende rol aan het ministerie van GMN, hun visie op de wijze waarop en de mate waarin Curaçao gebruik zou kunnen maken van methodologische benaderingen die op basis van landenvergelijkend empirisch onderzoek, met name in de Latijns-Amerikaanse en Caribische regio, hun effectiviteit hebben bewezen om stijgende zorgkosten te drukken en de zorg toegankelijk te houden op kwalitatief hoogwaardig niveau.

De debriefing-sessie op vrijdag 17 juni stond hoofdzakelijk in het teken van een terugkoppeling aan de SER over de praktische haalbaarheid van die methodologische benaderingen in de specifieke Curaçaose context en aan de randvoorwaarden waaraan voldaan moeten worden ter vergroting van de slaagkans voor een doelmatige implementatie. Daarbij werd blijvende maatschappelijke engagement, in het bijzonder die van de sociale partners, erkend.

Op de foto: zittend aan de hoofdtafel, fungerend SER-voorzitter mr. John Jacobs (links) en het hoofd van de PAHO/WHO technische delegatie dr. Erica Wheeler.
Staand, enkele SER-leden, ambtelijke deskundigen van het Ministerie van GMN en de PAHO/WHO-experts.
Klik hier voor de PowerPointpresentatie.

Share