Persbericht

Minister GMN licht pakketversmallingsvoorstel BVZ toe in SER

WILLEMSTAD, 3 juni 2022 – In een speciaal daarvoor bijeengeroepen voorbereidende vergadering van de Sociaal-Economische Raad (SER), die op 3 juni 2022 heeft plaatsgevonden, heeft de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) mevrouw Dorothy Pietersz-Janga, samen met haar naaste adviseurs, op uitnodiging van de SER, een nadere mondelinge toelichting gegeven op het bij de SER voor advies aanhangig gemaakt conceptlandsbesluit Beheersmaatregelen Fonds Basisverzekering Ziektekosten (BVZ). Dit conceptlandsbesluit heeft als voornaamste doel maatregelen te treffen ter beheersing en verlaging van de kosten in de gezondheidszorg. Om dat doel te bereiken worden enkele landsbesluiten, houdende algemene maatregelen, die ter uitvoering strekken van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten, aangepast.

Op foto: de Minister van GMN mw. Pietersz-Janga geflankeerd door enkele leden en plaatsvervangende leden van de SER.

Share