Persbericht

Minister van Financiën bespreekt uitvoering Landspakket en regeerprogramma met SER

Willemstad, 18 maart 2022 – Op uitnodiging van de Sociaal-Economische Raad (SER) heeft de minister van Financiën de heer Javier Silvania op vrijdag 18 maart 2022 een ontmoeting gehad met enkele leden van de SER waarbij van gedachten werd gewisseld over de uitvoering van het Landspakket en het regeerprogramma 2022-2025. Als coördinerend minister voor de uitvoering van de in het Landspakket opgenomen hervormingen en als politiek-bestuurlijk aanspreekpunt voor de werkzaamheden van de nationale hervormingscommissie, die als overkoepelend orgaan op technisch niveau belast is met de coördinatie van de uitvoering van het Landspakket namens de regering van Curaçao, heeft de SER het wenselijk en ook noodzakelijk geacht om met de heer Silvania nader van gedachten te wisselen over met name de sociaaleconomische dimensies van de in het Landspakket opgenomen themagebieden. Doordat specifieke thema’s, die gerelateerd zijn aan die sociaaleconomische dimensie, onder de ministeriële verantwoordelijkheid van andere ministers in het huidige kabinet vallen, kreeg de SER als aanbeveling mee om ook met deze bewindslieden nader overleg te plegen.

Aangezien bij het bepalen van de strategische doelstellingen, prioriteiten en voorwaarden voor het vorige week verschenen regeerprogramma 2022-2025 ook de gemaakte afspraken in het kader van het Landspakket en overige fundamentele hervormingen zijn meegenomen, werd tijdens de ontmoeting met de SER ook de nodige aandacht besteed aan enkele onderdelen uit het regeerprogramma, die specifiek onder de ministeriële verantwoordelijkheid van de heer Silvania vallen.

De gedachtewisseling met de minister verliep in een sfeer van wederzijds vertrouwen.

Op de foto: Minister Javier Silvania geflankeerd door enkele SER-leden en medewerkers van het technisch secretariaat.

 

 

 

Share