Persbericht

SER volgt lancering ILO-instrument voor zelfbeoordeling 

WILLEMSTAD/GENEVE, 15 november 2021  – De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) heeft vandaag het eerder aangekondigde instrument voor zelfevaluatie (SAM-SDI) gelanceerd om haar lidstaten te helpen de doeltreffendheid en inclusiviteit van hun nationale instellingen voor sociale dialoog, zoals de SER, te verbeteren. Adviseurs van het SER-secretariaat volgden de lancering virtueel. De tool is ontwikkeld als onderdeel van het actieplan voor sociale dialoog en tripartisme (2019-2023) dat door de raad van bestuur van de ILO is bekrachtigd tijdens de zitting van maart 2019. Het plan geeft ook uitvoering aan de resolutie en conclusies over sociale dialoog van de Internationale Arbeidsconferentie (ILC) van juni 2018.

De SAM-SDI (in het Engels: self-assessment method for social dialogue institutions) leidt de actoren van sociale dialoog – regeringen, werkgevers- en werknemersorganisaties – door een proces dat de inclusiviteit en doeltreffendheid van hun instellingen voor sociale dialoog analyseert. Op basis van deze analyse kunnen zij een actieplan opstellen en uitvoeren om de invloed van de instelling op beleidsvorming te vergroten. Sociale dialoog, die gebaseerd is op eerbiediging van de vrijheid van vereniging en het recht op effectieve collectieve onderhandelingen, speelt een cruciale rol bij het uitstippelen van beleid ter bevordering van sociale rechtvaardigheid, sociale en economische vooruitgang.

Geïnstitutioneerde instellingen voor sociale dialoog, zoals de SER, spelen een sleutelrol bij de verwezenlijking van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (de SDG’s), met name SDG 16, die het volgende beoogt te bevorderen: vreedzame en inclusieve samenlevingen voor duurzame ontwikkeling, toegang tot recht voor iedereen en doeltreffende, verantwoordingsplichtige en inclusieve instellingen op alle niveaus.

Sociale dialoog is ook een essentieel onderdeel van SDG 8, die gericht is op duurzame en inclusieve economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen. Hij staat ook centraal bij de verwezenlijking van SDG 5, over gendergelijkheid.

De SAM-SDI bestaat uit zes onderling verbonden stappen. Hij is online beschikbaar in het Engels, Frans en Spaans. Klik hier voor de Engelse versie.

Share