Persbericht

Aanbieding SER jaarverslag 2020 

WILLEMSTAD, 5 oktober 2021 – Premier Gilmar Pisas heeft op maandag 4 oktober het eerste exemplaar overhandigd gekregen van het jaarverslag van de Sociaal Economische Raad (SER) over 2020. In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de SER-activiteiten en resultaten in het coronajaar 2020 en wordt stilgestaan bij de noodzaak van een snelle transitie van crisismanagement naar duurzaam herstelbeleid.
In het voorwoord wordt benadrukt dat COVID-19 de tegenstellingen en onzekerheden in Curaçao heeft doen toenemen en dat het zaak is om, anders dan tot nu toe het geval is geweest, als collectiviteit in te zetten op het duurzaam oplossen van de structurele factoren die een evenwichtige sociaaleconomische ontwikkeling in de weg staan. “De steeds groeiende en door de coronacrisis verergerde armoedekloof, de onzekerheid op de arbeidsmarkt, de afnemende kwaliteit van arbeid, de tekorten in maatschappelijke sectoren, het achterstallig onderhoud in de uitvoering van publieke diensten en dalende onderwijsprestaties zijn symptomatisch voor het kennelijk collectieve onvermogen en gebrek aan daadkracht en urgentie om structurele institutionele, juridische en administratieve barrières uit de weg te ruimen”, aldus het voorwoord. Volgens de SER is het daarom van groot belang dat “de oorzaken hiervan worden aangepakt en dat er fors wordt geïnvesteerd in welzijnsverbetering en welvaartgroei: in toekomstig verdienvermogen, in zekerheid van werk en inkomen, in sterke publieke diensten als onderwijs, zorg en veiligheid, in herstel van vertrouwen van burgers en ondernemers in de overheid, in meer kansengelijkheid en in een duurzaam leefklimaat, nu en in de toekomst.”

Creatief sociaaleconomisch programma 

De SER verwacht dan ook dat de komende periode “veel van ons aanpassingsvermogen zal vergen”. “Wereldwijde transities, zoals de verdere digitalisering, globalisering en vergrijzing zullen grote verschuivingen in werkgelegenheid tussen sectoren en veranderingen in de aard en inhoud van het werk met zich meebrengen. Om deze transities als samenleving adequaat op te vangen en te begeleiden is een ambitieus, veelzijdig en creatief sociaaleconomisch programma nodig om de wendbaarheid en veerkracht van onze economie te versterken en mensen meer zekerheid te bieden. Van belang hierbij is dat perspectiefvolle trajecten, voortvloeiend uit de in Koninkrijksverband gemaakte afspraken (het Landspakket Curaçao), snel worden opgepakt en tot uitvoering gebracht.”
De SER acht het van belang om, in het licht van het vorengaande, te investeren in noodzakelijke aanpassingen in het kader van die grote transities: in scholing en (een leven lange) ontwikkeling, in de organisatie en de infrastructuur om mensen de mogelijkheden te bieden inzetbaar te blijven in de huidige baan of te begeleiden naar nieuwe banen die een eerlijke beloning, zekerheid en zeggenschap bieden, en in verbeterde sociale zekerheid. “Er zijn nu investeringen nodig in onze publieke sectoren, in ons toekomstige verdienvermogen door grotere innovatiekracht en hogere productiviteit, in meer inclusiviteit door gelijkere kansen en eerlijker delen en in een duurzaam leefklimaat, nu en in de toekomst, kortom: in onze welvaart.”

Brede welvaart 

“Daarbij moeten wij ons als samenleving richten op brede welvaart, waarbij het gaat om basale vragen die leven onder de bevolking. Woon ik prettig en veilig? Hoe zit het met de toekomst van mijn kinderen? Kan ik de rekeningen aan het einde van de maand nog wel betalen? Biedt mijn studie uitzicht op het vinden van een passende baan? Brede welvaart gaat over de kwaliteit van het leven en de kwaliteit van de leefomgeving en de interactie tussen die twee. Het gaat in essentie om drie samenhangende pijlers: productiviteit, inclusiviteit en leefklimaat. Deze dwingen ons om anders naar economische groei te kijken waarbij eveneens serieus rekening dient te worden gehouden met sociale en ecologische uitdagingen.”
Vanuit de ambitie om iedereen te laten meedelen in die brede welvaart zal de SER zich op de middellange termijn in het bijzonder richten op drie terreinen:

– Investeren in brede welvaart, publieke sector en toekomstig verdienvermogen
– Arbeidsmarkt, inkomensbeleid en gelijke kansen
– Budgettair beleid

De SER: kritische en constructieve meedenker 

Uitgaande van voorzichtige hoopvolle signalen dat, wat betreft de acute gezondheidsproblemen van COVID-19, het ergste achter de rug is, dient zo snel mogelijk de overstap te worden gemaakt van crisismanagement naar duurzaam herstelbeleid. De SER zal die overstap ondersteunen door kritisch en constructief mee te blijven denken en probleemoplossend te blijven handelen. Als vast advies- en overlegorgaan van werkgevers, werknemers én onafhankelijke deskundigen zal de SER alle stappen ondersteunen in de richting van de arbeidsmarkt van de toekomst die mensen duurzame werk- en inkomenszekerheid en ondernemingen wendbaarheid biedt. De SER zal de voortgang de komende periode intensief monitoren en waar nodig aanvullende voorstellen formuleren.

Door hier te klikken krijgt u toegang tot het jaarverslag.

Fotobijschrift:    Fungerend SER-voorzitter John Jacobs overhandigt het eerste exemplaar van het
jaarverslag over 2020 aan Minister-president Gilmar Pisas in aanwezigheid van
SER-directeur en algemeen secretaris Raul Henriquez

 

 

Share