Persbericht

Verkenning over bijdrage migrantenpopulaties aan de sociaaleconomische ontwikkeling van Curaçao


WILLEMSTAD, 16 juni 21 – Op 11 juni 2021 heeft de SER, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2, derde lid, van de Landsverordening regelende de instelling, inrichting, samenstelling en bevoegdheid van een Sociaal Economische Raad (AB. 2010, no. 87, bijlage p, zoals gewijzigd bij PB. 2017, no. 70) een verkenning vastgesteld getiteld: De bijdrage van migrantenpopulaties aan de sociaaleconomische ontwikkeling van Curaçao.’ (ref.nr. 054/2021-SER).

Deze verkenning is de tweede van een reeks van verkenningen in de serie ‘Migratie en Sociaaleconomische Ontwikkeling Curaçao’ en is gebaseerd op een door de SER uitgevoerd onderzoek naar de bijdrage die migranten leveren aan de sociaaleconomische ontwikkeling van Curaçao.

De eerste verkenning ‘De Toekomst van de AOV’ is gepubliceerd in maart 2020. In deze eerste verkenning is de financiële houdbaarheid van de Algemene Ouderdomsverzekering (hierna: de AOV) geanalyseerd met gebruikmaking van verschillende toekomstige migratiescenario’s. Een belangrijke bevinding van de in het onderzoek gemaakte projecties is dat legale immigratie als een remmende factor werkt ten aanzien van de toenemende onhoudbare financiële situatie van het AOV-stelsel. Tevens komt uit de projecties naar voren dat het nemen van maatregelen die gericht zijn op het meer toekomstbestendig maken van het pensioenstelsel geen uitstel meer dulden.

In onderhavige verkenning wordt vanuit een historisch perspectief, waarbij gekeken wordt naar de verschillende migrantenpopulaties op Curaçao, de basis gelegd voor beleidsaanknopingspunten rond het thema migratie en sociaaleconomische ontwikkeling. De derde verkenning in de serie sluit hierop aan en gaat in bredere zin in op de bijdrage van immigratie aan de economische ontwikkeling van curaçao en biedt aanknopingspunten voor verdere beleidsontwikkeling op het gebied van migratie, arbeidsmarkt en onderwijs.

Sociaaleconomische vraagstukken gerelateerd aan migratie hebben al geruime tijd de aandacht van de SER. In mei 2019 organiseerden SER Aruba, SER Curaçao en SER Sint Maarten gezamenlijk een tweedaags symposium ‘Migration and Socioeconomic Development, Policy Challenges and Options’ op Curaçao. Het symposium heeft de vele kanten van migratie, en arbeidsmigratie in het bijzonder, belicht. Het symposium heeft waardevolle inzichten, kennis en netwerken opgeleverd, die van belang zijn voor verdere beleidsontwikkeling op het gebied van arbeidsmigratie. Centraal daarin staat het inzicht dat arbeidsmigratiebeleid in samenhang met de beleidsvelden arbeidsmarkt en onderwijs, en bevolkingsbeleid moet worden bezien. Integraliteit, consistentie en effectiviteit van beleid zijn hierbij essentiële uitgangspunten.

Binnen een dergelijk integraal beleidskader dienen uitdagingen en kansen van (arbeids)migratie zo goed mogelijk afgewogen te worden tegen de achtergrond van de behoefte en draagkracht van de Curaçaose samenleving.

Met deze tweede technische verkenning wil de SER een vervolgbijdrage leveren aan de discussie over de beleidsopties omtrent migratie en sociaaleconomische ontwikkeling. Geanalyseerd wordt in welke mate verschillende migrantenpopulaties bijdragen aan de sociaaleconomische ontwikkeling van Curaçao. Deze analyse steunt grotendeels op de data uit de laatste census van het Centraal Bureau voor de Statistiek Curaçao (CBS) in 2011, aangevuld met data over de periode 2014-2018.

De publicatie van deze verkenning was oorspronkelijk gepland vlak na de publicatie van de eerste verkenning in maart 2020. Echter gedurende het hele jaar 2020 heeft de SER een uitzonderlijk hoog aantal adviesverzoeken ontvangen van zowel de regering als van de Staten. Daarbij had, vanwege de situatie als gevolg van de Covid-19 crisis, een groot aantal adviesverzoeken vanuit de regering een spoedeisend karakter. Om die redenen is de publicatie van onderhavige verkenning en van de overige verkenningen vooruit geschoven.

Klik hier voor de verkenning.

Share