Persbericht

Draagvlak cruciaal voor hervormingsambities en duurzame groei


Technisch overleg over rol SER bij beleidsontwikkeling en regelgeving


WILLEMSTAD, 4 juni 2021 – Draagvlak voor beleid en regelgeving die specifieke invulling en richting geven aan de ambities van de wetgever om in dit stadium institutionele hervormingen door te voeren die bijdragen aan een duurzame (kwalitatieve) welzijnsverbetering voor de Curaçaose burger is een randvoorwaarde voor een positief resultaat. Als onafhankelijk overleg- en adviesorgaan, waarin werkgevers, werknemers én onafhankelijke deskundigen samenwerken met kabinet en parlement, speelt de Sociaal Economische Raad (SER) een voorname rol in het creëren van dat draagvlak. Behalve in het wetgevingsproces zou derhalve overwogen kunnen worden de SER ook een meer actievere rol te laten spelen in de fase van beleidsontwikkeling. Dat biedt gunstige vooruitzichten voor een relatief snelle, soepele uitvoering van sociaaleconomisch beleid.

Dat is één van de conclusies van het technisch overleg dat op 1 juni jongstleden plaatsvond tussen leden van het SER-secretariaat en de heer Sjoerd Zijlstra, projectleider ‘Doorlichting Wetgevingsfunctie’

De heer Zijlstra is deze dagen op Curaçao en onderzoekt in opdracht van de Curaçaose regering en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) of de structuur, processen en inrichting van de wetgevingsfunctie in voldoende mate bijdragen aan het tijdig en adequaat tot stand brengen van de wetgeving die in Curaçao nodig is. Onderdeel van die opdracht is het voeren van gesprekken met relevante actoren in het wetgevingsproces waaronder de SER.

Tijdens het technisch overleg werd het belang onderstreept van draagvlakvergroting voor beleidsintenties en -uitvoering, zeker nu de inspanningen grotendeels erop gericht zijn structurele hervormingen door te voeren, op met name het institutionele vlak, met het oog op versterking van de weerbaarheid en veerkracht van de samenleving en de economie.

Doel van het project ‘Doorlichting Wetgevingsfunctie‘ is het leveren van een bijdrage aan de verhoging van de kwaliteit van de publieke sector. Voor de kwaliteit van deze sector (en de samenleving van Curaçao als geheel) is goede wetgeving noodzakelijk waarmee beleidsdoelstellingen worden geïmplementeerd, die rechtsstatelijk is (past binnen de grenzen van het internationale recht, het Statuut, de Staatsregeling, en algemene rechtsbeginselen), die kenbaar en toegankelijk is voor overheid en burger, die tijdig tot stand komt, en die qua vorm en inhoud aansluit bij de eisen van de tijd. Daarvoor is nodig dat de relevante actoren in het wetgevingsproces, waaronder de SER, op zichzelf en in onderling verband hun rol optimaal kunnen vervullen. De uitkomsten van het project laten zien of dat het geval is en waar eventuele lacunes of overlappingen bestaan die in de weg staan aan een effectief en efficiënt wetgevingsproces.

Share