Persbericht

Aanbeveling SER aan toekomstige parlementariërs tijdens introductiedagen


Ambtelijke bijstand bij voorbereiding initiatiefwetgeving kan bijdragen aan verdere kwaliteitsverhoging


WILLEMSTAD, 7 mei 2021 – ,,Het verlenen van ambtelijke bijstand aan Statenleden bij het voorbereiden van initiatiefwetsontwerpen in de vorm van een wetgevingstoets of juridische advisering dient zeker overwogen te worden. Dat kan de kwaliteit van wet- en  regelgeving, waartoe de Staten het voortouw hebben genomen op grond van het in artikel 77 van de Staatsregeling opgenomen recht van initiatief, ten goede komen. Over de reikwijdte van de ambtelijke bijstand dient evenwel heldere en eenduidige afspraken te worden gemaakt tussen de regering en de Staten.”

Dat is één van de concrete aanbevelingen die een technische delegatie van de Sociaal Economische Raad (SER) deed tijdens de door de Staten van Curaçao op 4 en 5 mei 2021 georganiseerde introductiedagen voor de huidige en toekomstige parlementariërs. De introductiedagen vonden plaats in de Ballroom van het Renaissance Curaçao Resort & Casino en stonden hoofdzakelijk in het teken van het functioneren van de hoge colleges van staat en de vaste colleges van advies zoals de SER. Daarbij werd stilgestaan bij de taken en bevoegdheden van deze organen en hun rol en betekenis in het Curaçaose staatsbestel. Het doel was om vooral de toekomstige Statenleden een beeld te geven van de rol en het belang van deze adviserende en controlerende instanties in het proces van versterking van het systeem van checks and balances.

Behalve door de SER werden presentaties verzorgd door onder andere de Raad van Advies, de Algemene Rekenkamer en de Ombudsman.

Tijdens de presentatie van de SER, die op technisch niveau vertegenwoordigd was door directeur/algemeen secretaris dhr. Raul Henriquez en de senior adviseurs mw. Barbara Perquin en mw. Miloushka Sboui-Racamy, werd ingezoomd op onder meer de wettelijke taken en bevoegdheden van het adviesorgaan, het institutionele, financiële en budgettaire kader en de noodzaak om de kwaliteit van initiatiefwetgeving te bewaken zeker nu de SER met grotere regelmaat verzoeken van de Staten ontvangt om te adviseren over initiatiefvoorstellen met een sociaaleconomisch karakter. Door de SER-delegatie is onder meer voorgesteld om op basis van heldere afspraken met de regering na te gaan in hoeverre ambtelijke bijstand kan worden verleend bij de voorbereiding van initiatiefwetsvoorstellen, waarbij die bijstand zich in principe alleen dient te richten op wetstechnische en juridische ondersteuning. De initiatiefnemers gaan zelf over de beleidsmatige uitwerking van de initiatiefwetsvoorstellen. Meer informatie over de introductiedagen is te vinden op de website van de Staten: parlamento.cw

Share