Persbericht

SER biedt jaarverslag over 2019 aan

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft op 26 oktober 2020 zijn jaarverslag over 2019 aangeboden aan de regering. Minister-president Eugène Rhuggenaath nam het eerste exemplaar in ontvangst uit handen van fungerend SER-voorzitter mr. John Jacobs en algemeen secretaris drs. Raul Henriquez.

In het jaarverslag 2019 wordt het belang benadrukt van krachtenbundeling en effectieve samenwerking tussen de sociale partners om zware noodsituaties, zoals de COVID-19 crisis, te boven te komen. ,,De verantwoordelijkheid voor de aansturing in deze zware crisistijd rust niet alleen op de schouders van de overheid. Werknemers, werkgevers en maatschappelijk middenveld, die in de SER vertegenwoordigd zijn, hebben daarbij evenzeer een voorname rol te vervullen. Van belang hierbij is dat gezamenlijk verder voortgebouwd wordt op de fundamenten zoals neergelegd in vastgestelde kaderdocumenten zoals onder meer de Groeistrategie en het Groeiakkoord alsmede op de prioritaire onderwerpen die geïdentificeerd zijn in het Overbruggings- en hervormingsprogramma van het kabinet en het voorgestelde landspakket. Daarbij is de notie dat een evenwichtige economische groei en een redelijke inkomensverdeling gerealiseerd kunnen worden door krachtenbundeling en een effectieve samenwerking gebaseerd op onderbouwde keuzes en goede afspraken. Dat versterkt de basis voor welvaart en welzijn van toekomstige generaties.”

,,Het vorenstaande vergt in deze onzekere en ongekend uitdagende tijden evenwel een radicale mentaliteitsverandering. In plaats van nodeloze energie te blijven verspillen aan de stilstand, vertraging en ook de paniek die COVID-19 heeft veroorzaakt, is het vanuit het oogpunt van het realiseren van een evenwichtige en harmonieuze sociaal-economische ontwikkeling effectiever de handen ineen te slaan en gezamenlijk in te zetten op vernieuwing en vooruitgang. Serieuze kansen en mogelijkheden die zich aandienen moeten met beide handen worden aangegrepen om de weerbaarheid van Curaçao te verhogen en de kwetsbaarheden te verminderen.”

Het jaarverslag kunt u hier teruglezen

Share