Persbericht

Resultaat AICESIS webinar

Multi-stakeholder partnerschappen nodig ter versnelling implementatie SDG’s

De COVID-19 crisis heeft de noodzaak en urgentie aangetoond van het aangaan van innovatieve (transformationele) multi-stakeholder partnerschappen voor een duurzame, inclusieve en veerkrachtige ontwikkeling. COVID-19 heeft wereldwijd onnoemelijke schade aangericht aan mensen, economieën en samenlevingen. Veel van de systemische uitdagingen die de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties (VN) proberen aan te pakken, zijn blootgelegd en verergerd. In het licht van de extreme dreiging, is de wereldgemeenschap, van individuen tot de VN, in actie gekomen om COVID-19 aan te pakken en de sociaaleconomische effecten ervan voor miljoenen mensen te verzachten. Daarbij zijn innovatieve partnerschappen tot stand gebracht tussen allerlei stakeholders op nationaal en internationaal niveau. Belangrijk is om te profiteren van het momentum en gezamenlijk te bouwen aan meer inclusieve, veerkrachtige en duurzame samenlevingen; de SDG’s bieden een blauwdruk waaromheen alle sectoren van de samenleving kunnen en moeten convergeren. Sociaaleconomische adviesraden en platforms voor sociale dialoog kunnen door het sluiten van strategische en innovatieve partnerships met relevante stakeholders een belangrijke rol spelen in het versnellen van het implementatieproces van de ontwikkelingsdoelen.”

Dat is een van de conclusies van het drukbezochte webinar dat op woensdag 16 september 2020 werd gehouden op initiatief van de wereldwijde vereniging van sociaaleconomische adviesraden en vergelijkbare instituties (AICESIS) en waaraan de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao als panellid/spreker deelnam namens Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Het webinar stond in het teken van de sociaaleconomische effecten van COVID-19 in het kader van de SDG’s.

Centrale vraag daarbij was op welke wijze de bij AICESIS aangesloten landen en regio’s invulling geven aan het mitigeren van de negatieve sociaaleconomische effecten van de COVID-19 crisis, die van grote invloed zijn op de uitvoering van de SDG’s, en hoe kunnen zij de versnelling van de uitvoering van deze ontwikkelingsdoelen ondersteunen.

Als vertrekpunt gold de VN Agenda 2030 Partnership Accelerator dat een samenwerkingsinitiatief is van het Departement van Economische en Sociale Zaken van de VN samen met andere belangrijke VN-agentschappen zoals de Economische en Sociale Raad ECOSOC. Het Partnership Accelerator initiatief heeft tot doel het promoten van transformationele multi-stakeholder partnerships platforms zowel op nationaal als op internationaal niveau ter versnelling en opschaling van het SDG-implementatieproces.

De panelleden van het webinar gingen uitvoerig in op de noodzaak en toegevoegde waarde van dat soort platforms, vooral in crisistijd, en gaven aan individueel en in AICESIS-verband een bijdrage te zullen leveren aan het verder promoveren van het transformationele multi-stakeholderpartnerschapsconcept in het belang van duurzame ontwikkeling. Ook was er brede steun voor het idee van een strategische alliantie tussen AICESIS en ECOSOC gelet op de voordelen die het Partnership Accelerator initiatief biedt (o.a. toegang tot een rijk kennisnetwerk van onderzoek, beleid en praktijk).

De interventie van SER-Curaçao concentreerde zich met name op de wijze waarop de sociaaleconomische adviesraden en platforms voor sociale dialoog in Latijns-Amerika en het Caribisch bijdragen aan het helpen beheersen van de negatieve sociaal economische effecten van de COVID-19 crisis. Benadrukt werd dat de regio zwaar getroffen is door de COVID-19 crisis waardoor de uitvoering van diverse SDG’s behoorlijk wat vertraging heeft opgelopen.

Bedank brief SG AICESIS

Binnenkort verschijnt op deze website de opname van het live webinar dat heeft plaatsgevonden.

Share