Persbericht

Presentatie medezeggenschap door CAOP in samenwerking met CGOA

Willemstad, 6 december 2019 – Op donderdag 5 december 2019, heeft het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) in samenwerking met het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA) een presentatie over medezeggenschap georganiseerd. De dynamische en interactieve presentatie werd verzorgd door Marco Sikkel en Alphons de Lange, beiden werkzaam bij het CAOP en gedurende vele jaren intensief betrokken bij de ontwikkeling van medezeggenschap op o.a. Curaçao.

De presentatie is een eerste in een reeks geplande bijeenkomsten over het thema ‘Betekenisvol werk’. Werk wordt o.a. betekenisvoller indien medewerkers op hun werkomgeving, werkinrichting en op voorgenomen organisatiebesluitvorming invloed kunnen uitoefen die ertoe doet. Het CAOP verbindt onafhankelijke wetenschap met beleid en praktijk, zorgt voor kennisdeling binnen en tussen sectoren en beoogt hiermee bij te dragen aan een samenleving waarin mensen betekenisvol kunnen werken.

De bijeenkomst werd bijgewoond door de vertegenwoordigers van de overheidsvakbonden die deelnemen in het CGOA, leden van de Sociaal-Economische Raad, en verschillende ambtenaren uit diverse ministeries.

Medezeggenschap gaat over de wijze van betrokkenheid van medewerkers bij het reilen en zeilen van de (overheids) organisatie waarin zij werken. Het CAOP heeft tijdens deze bijeenkomst aandacht besteed aan de onderscheidene vormen van medezeggenschap, namelijk directe, indirecte, en externe medezeggenschap.

Met het oog op de doelgroep, namelijk de overheid, wilde het CAOP verkennen of er voornamelijk voor de indirecte medezeggenschap een rol is weggelegd waarbij ook een stap kan worden gemaakt naar betekenisvol werk. In vervolgbijeenkomsten zal hier nader op worden ingegaan.

De voorzitter van het CGOA, dhr. Prof. dr. ing. Valdemar Marcha sloot de bijeenkomst af met de woorden dat de presentatie bijzonder informatief was waarbij een verrijkende dialoog op gang kwam, en dat dit gezien kan worden als een goede opstap naar het bevorderen van effectieve medezeggenschap.

De presentatie is te vinden op de website van het CGOA: https://cgoacuracao.cw/

Op de foto: CAOP en deelnemers

Share