Persbericht

‘Samenwerken aan betekenisvol werk’ centraal tijdens kennismakingsgesprek met directeur/bestuurder CAOP

Den Haag/Willemstad, 24 juni 2019 – Wat maakt werk betekenisvol? Waarom is dat belangrijk? En als het zo belangrijk is, wat kunnen wij dan doen om betekenisvol werk te koesteren en te ondersteunen? Deze vragen stonden centraal tijdens een kennismakingsgesprek op 20 juni jongstleden in Den Haag tussen de directeur/ algemeen secretaris van de Sociaal-Economische Raad (SER) Raul Henriquez en de directeur/bestuurder van de Stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) Philip Geelkerken.

Als kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke en private domein speelt het CAOP een voorname rol in het nader uitdiepen van het thema ‘betekenisvol werk’. Tijdens het kennismakingsgesprek gingen Henriquez en Geelkerken nader in op de vraag wat ‘betekenisvol werk’ precies is en hoe werkenden en werkgevers hiermee om kunnen gaan. Benadrukt werd dat het onderwerp écht leeft en in de betekeniseconomie (the purpose economy) van de 21ste eeuw alleen maar belangrijker wordt.

Dat ‘betekenisvol werk’ iets heel persoonlijks is en daardoor moeilijk te definiëren of te omschrijven is, onderkennen de beide heren. Toch worden drie algemene kenmerken geïdentificeerd van ‘betekenisvol werk’. ,,Ten eerste is werk (vaak) betekenisvol als mensen het gevoel hebben dat zij nuttig zijn, vooral als zij het verschil kunnen maken voor een ander. In de tweede plaats is werk (vaak) betekenisvol als mensen het gevoel hebben dat ze een eigen bijdrage leveren. Het gaat daarbij om het drukken van een eigen stempel, iets te doen of te realiseren op basis van eigen kundigheid en expertise. Ten derde is werk (vaak) betekenisvol als mensen het gevoel hebben dat ze goed werk hebben geleverd. Het gaat daarbij om competent en bekwaam zijn en om vakmanschap”.

Volgens de SER-directeur moet het thema ‘betekenisvol werk’ ook op Curaçao in brede kringen, bij voorkeur in bipartiete en of tripartiete settings, met in ieder geval participatie van overheid, werkgevers en werknemers, expliciet aandacht krijgen. ,,Feit is dat werkenden vaker tevreden zijn en meer betrokken zijn bij hun werk als zij hun werk als betekenisvol ervaren. Daarnaast zijn organisaties vaker productiever en presteren beter als werkenden hun werk als betekenisvol ervaren. Voor zowel werkenden als werkgevers resulteert betekenisvol werken in tal van andere positieve indirecte uitkomsten.”

“Wanneer mensen hun werk als betekenisvol ervaren, zijn zij eerder geneigd om ergens te blijven werken en zijn zij minder snel geneigd tot niet-integer handelen. En ook de kwaliteit van de dienstverlening neemt toe.”

Na afloop van het gesprek overhandigde de CAOP-directeur het boek ’17 verhalen over betekenisvol werk’ aan Henriquez. De directeuren spraken met elkaar af dat zij zullen nagaan of later dit jaar een gezamenlijk evenement kan worden georganiseerd op Curaçao, in de vorm van bijvoorbeeld een thematische bijeenkomst, over ‘betekenisvol werk’.

Op de foto: het moment van overhandiging van het boek ’17 verhalen over betekenisvol werk’ door CAOP-directeur Geelkerken aan SER-directeur Henriquez

Share