Persbericht

Uitkomst bilateraal technisch overleg tussen SER’en van Curaçao en Guatemala

Roadmap voor verdieping samenwerking tussen sociaal-economische adviescolleges uit de regio

Guatemala City/Willemstad, 9 april 2019 – Vanuit de behoefte aan intensieve kennisdeling, ervaring uitwisseling en verdieping van de institutionele samenwerking tussen de sociaal-economische adviesraden uit de regio is een sterke coördinatie nodig evenals een gestructureerde en resultaatgerichte aanpak gebaseerd op helder geformuleerde doelstellingen. Daartoe zal de komende periode een roadmap worden ontwikkeld als basis om effectievere invulling te geven aan de wijze waarop het regionale netwerk van SER’en, CESALC (Consejos Económicos y Sociales de America Latina) momenteel opereert.

Dat is één van de belangrijkste uitkomsten van het bilaterale technische overleg dat op vrijdag 5 april 2019 heeft plaatsgevonden tussen afgevaardigden van de SER van Guatemala (‘Consejo Económico y Social (CES) de Guatemala’) en die van Curaçao. De CES van Guatemala is coördinator van het CESALC-netwerk en de SER van Curaçao lid van het bestuur en plaatsvervangend secretaris-generaal voor de regio Latijns-Amerika en het Caribisch gebied van de wereldwijde associatie van sociaal-economische adviesraden en vergelijkbare instituties, AICESIS.

Aan het technische overleg, dat plaatsvond in het kantoor van de CES in Guatemala City, namen namens de SER van Curaçao deel: de heer drs. Raúl Henriquez (directeur/algemeen secretaris) en mevrouw mr. Miloushka Sboui-Racamy (senior adviseur adviesorganen). De CES van Guatemala was vertegenwoordigd door de heer Arnoldo Aval (adviseur coöperatieve sector), de heer Jairo Castañeda (adviseur technisch secretariaat), de heer Bernardo López (technische secretaris) en mevrouw Romelia de Jesús Silva Marroquín (adviseur interinstitutionele betrekkingen).

Tijdens het overleg werd uitvoerig stilgestaan bij het nut en de noodzaak tot een strakkere regie en coördinatie van het CESALC-netwerk waarmee wederzijdse voordelen van regionale samenwerking kunnen worden behaald. Door voort te borduren op reeds in CESALC-verband ondernomen initiatieven, het opstellen van een eenduidige regionale agenda (met een strakke tijdsplanning) en het nauwer aanhalen van de banden met AICESIS en de internationale arbeidsorganisatie ILO kan een nieuw perspectief worden geboden aan concepten als sociale dialoog, tripartisme en inclusieve samenleving, waarvan onderkend wordt dat zij een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan een duurzame sociaaleconomische ontwikkeling van de regio.

In het verlengde daarvan is tussen de technische delegaties van de SER’en van Curaçao en Guatemala overeengekomen om in de tweede helft van dit jaar enkele thematische bijeenkomsten te organiseren van het CESALC-netwerk met bijzondere aandacht voor de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties (VN), de aanbevelingen van de ILO Global Commission on the Future of Work en de casus van de SER van Brazilië die in CESALC-verband behoorlijk actief was maar na de laatste presidentsverkiezingen in dat land werd opgeheven. De technische delegatie van de SER van Curaçao sprak haar bereidheid uit om de thematische bijeenkomsten mogelijkerwijs te hosten. Bruikbare elementen uit die bijeenkomsten zullen worden verwerkt in initiatiefadviezen.

Voedselzekerheid
Voorafgaand aan het technische bilaterale overleg mochten de Curaçaose delegatieleden als waarnemers aanschuiven bij een plenaire sessie van de CES van Guatemala. Het centrale thema van de bijeenkomst was ‘het waarborgen van voedselzekerheid in Guatemala en de effectiviteit van het overheidsbeleid in dat verband’. Hoewel het land rijk is aan landbouw en veeteelt, is er sprake van grote armoede (6 van de 10 personen leeft onder de armoedegrens). Vanwege institutionele tekortkomingen en een zeer gebrekkig overheidsbegrotingsbeleid, is het nogal uitdagend om de hongerproblematiek in Guatemala duurzaam aan te pakken. Nagenoeg alle gremia in de samenleving onderkennen dat en trachten via inspraak en participatie de fundamenten te leggen om te kunnen voldoen aan de VN-ontwikkelingsdoelen nummers 1 (armoedebestrijding) en 2 (hongerbestrijding). De CES van Guatemala heeft in dat verband een adviserende rol en tracht via multi-stakeholder bijeenkomsten de ernst van de problematiek bespreekbaar te maken.

Op de eerste foto van links naar rechts:
De fungerend voorzitter van de SER van Guatemala dhr. Carlos Amador, de directeur/algemeen secretaris van de SER van Curaçao dhr. Raúl Henriquez, de senior adviseur adviesorganen mw. Miloushka Sboui-Racamy, de vice-voorzitter van de coöperatieve sector dhr. Rodolfo Orozco en de technische secretaris van de SER van Guatemala dhr. Bernardo López.

Link naar het Twitter bericht waar SER-CUR genoemd wordt.

Share