Persbericht

Advies SER over instelling Adviescollege voor de Toekomst van Werk en Educatie

Gelet op de omvang en complexiteit van de uitdagingen van de Future of Work is er volgens de SER behoefte aan een op basis van artikel 72 van de Staatsregeling van Curaçao in te stellen onafhankelijk adviescollege van experts. Het adviescollege adviseert op strategisch niveau aan de wetgever (regering en Staten) – gevraagd en ongevraagd – over de hoofdlijnen van het beleid op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt en is daarin richtinggevend voor de middellange en lange termijn. Het strategische adviescollege vervult een signaalfunctie, is ‘makelaar’ tussen de wetenschappelijke wereld en de beleidspraktijk en produceert nieuwe beleidsopties die ook verder af kunnen staan van de gangbare politieke/bestuurlijke opinie. Het adviescollege analyseert trends in de vraag naar arbeid op de lokale en internationale arbeidsmarkt en trends in het onderwijs en vertaalt deze trends naar advies omtrent onderwijs- en arbeidsmarktbeleid.

Advisering op het gebied van onderwijsbeleid betreft alle fasen en niveaus van onderwijs, gericht op het ontwikkelen van competenties voor een toekomstige arbeidsmarkt en de inrichting van het onderwijs, zodat dit zo goed mogelijk aansluit. Het adviescollege houdt voeling met het bedrijfsleven, de besturen van onderwijsinstellingen, de overheid en het maatschappelijk middenveld. Het adviescollege houdt uiteraard ook voeling met de ROA-SBO, dat zich met name begeeft op het uitvoeringsniveau inzake de afstemming beroepsonderwijs en arbeidsmarkt. Vandaar dat de SER voorstelt om het adviescollege niet Raad voor Onderwijs en Arbeidsmarkt te noemen, maar Adviescollege voor de Toekomst van Werk en Educatie (TWE).

Voor een inhoudelijke uiteenzetting zie Advies inzake de initiatiefontwerplandsverordening regelende de instelling, inrichting, samenstelling en bevoegdheden van een Raad voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Curaçao

Share