Persbericht

SER bezoekt Raad voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Caribisch Nederland

WILLEMSTAD, 29 mei 2018 – Met het oog op de voorgenomen (hernieuwde) instelling van een Raad voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) en het reactiveren van het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (KBB) heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) op 25 mei 2018 een eendaags werkbezoek gebracht aan de Raad voor Onderwijs en Arbeidsmarkt van Caribisch Nederland (ROA CN) op Bonaire.

Een initiatiefontwerplandsverordening tot oprichting van een ROA – in hernieuwde vorm – is vorige week aan de SER aangeboden voor advies. De indieners hiervan zijn de leden van de PAR-fractie in de Staten. In het kader van de advisering onderzoekt de SER de noodzaak en doelstellingen van een ROA, en voert gesprekken met experts en stakeholders.

Het bezoek aan ROA CN op Bonaire had als oogmerk kennismaking en informatie-uitwisseling over de werkwijze en behaalde resultaten van ROA CN. De delegatie bestond uit de Algemeen Secretaris van de SER, dhr. R. Henriquez en beleidsadviseur mw. B. Perquin.

ROA CN is een onafhankelijke stichting, opgezet en gefinancierd vanuit het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). ROA CN vormt een brug tussen het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en de arbeidsmarkt op de drie eilanden binnen Caribisch Nederland. ROA CN zorgt voor een goede afstemming tussen het aanbod van opleidingen op het mbo en de vraag van werkgevers.

Het bezoek heeft een schat aan informatie en contacten opgeleverd en mede inzicht verschaft in de noodzaak en werkwijze van een ROA. Ook werd duidelijk dat een ROA op Curaçao zich, vanwege het grotere aanbod van (beroeps)onderwijs en vanwege het reactiveren van het KBB, zich meer zal richten op beleidsvorming inzake de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt en tevens op verschillende niveaus van onderwijs. Waarbij samenwerking gezocht wordt met een uitvoeringsorgaan (zoals KBB) dat zorgdraagt voor de praktische aansluiting en afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

De Nederlandse Antillen kende van 2002 tot 2009 al een Raad voor Onderwijs en Arbeidsmarkt. Deze was ondergebracht bij het Secretariaat van de SER. De ROA had destijds zowel een praktische als beleidsmatige taakstelling. Op Curaçao was van 2008-2015 tevens het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven operationeel, dat zich richtte op het verbeteren van de afstemming tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt.

De Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) is voornemens zowel de ROA als het KBB nieuw leven in te blazen, waarbij de ROA zich zal richten op beleidsmatige kwesties op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. De SER zal, naar aanleiding van het eerder genoemde adviesverzoek, adviseren over de hernieuwde instelling van een ROA, de doelstellingen, de governance structuur, de organisatorische inbedding, en de relatie met uitvoerende organen, zoals het KBB.

Het bureau secretariaatvoering SER/ROA/GOA is voldoende geëquipeerd om de nog in te stellen Raad voor de Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) te ondersteunen en te faciliteren.

[op de foto’s: de staf van ROA CN samen met de delegatie van het bureau secretariaatvoering SER/ROA/GOA; overleg tussen ROA CN en delegatie SER Curaçao]

Share