Persbericht

Het pad effenen naar een holistische aanpak voor een inclusieve arbeidsmarkt in Curaçao

Willemstad 5 september 2023 – Op 31 augustus 2023 organiseerde de Sociaal-Economische Raad (SER) een symposium met als titel ‘Bevordering van een inclusieve arbeidsmarkt in Curaçao: Verkenning van innovatieve benaderingen’, in samenwerking met de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), de Universiteit van Curaçao (UoC), het Hoge Commissariaat voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) en Human Rights Defense Curaçao (HRDC). Het symposium had tot doel een inclusieve visie voor Curaçao te verkennen, zowel op lokaal niveau als in een breder internationaal perspectief.

Het evenement werd geopend door de heer drs. Raul Henriquez, directeur/algemeen secretaris van de SER. In zijn toespraak benadrukte hij het belang van het erkennen en respecteren van de individuele identiteit van alle inwoners van Curaçao, ongeacht hun afkomst, legale status of persoonlijke omstandigheden. Hij onderstreepte tevens de noodzaak van een sterke toewijding aan het creëren van een rechtvaardige omgeving waarin elke burger en inwoner waardig kan leven en werken, met gelijke rechten en respect. Het uiteindelijke doel is om een arbeidsmarkt in Curaçao te realiseren die niet alleen op papier inclusief is, maar daadwerkelijk menselijk, rechtvaardig en duurzaam functioneert.

Dr. Francis de Lanoy, de Rector Magnificus van de UoC, presenteerde zijn visie tijdens zijn lezing getiteld ‘Bridging the Gap between Education and the Labor Market’ (Het overbruggen van de kloof tussen onderwijs en de arbeidsmarkt). Hij benadrukte dat onderwijs het voornaamste instrument is om armoede te bestrijden en ongelijkheid te verminderen. Daarnaast wees hij op de tekortkomingen van het huidige onderwijssysteem als het gaat om het bevorderen van inclusiviteit. Dr. de Lanoy gaf waardevolle aanbevelingen, waaronder het grootschalig introduceren van beroepsopleidingen in samenwerking met een certificeringsagentschap, het benadrukken van de waarde van beroepsopleidingen, het stimuleren van technisch en sociaal ondernemerschap, het betrekken van werkgevers bij de ontwikkeling van arbeidskrachten, en het verbeteren van de inzetbaarheid van afgestudeerden van beroepsopleidingen door middel van competentiegericht onderwijs en het aanleren en toepassen van 21e-eeuwse vaardigheden. Bovendien pleitte hij voor de introductie van Associate degrees in het tertiair onderwijs op Curaçao, wat zou bijdragen aan een onderwijssysteem dat beter aansluit op de behoeften van de arbeidsmarkt en inclusiviteit en gelijke kansen bevordert.

De directeur van HRDC, mevrouw Ieteke ‘Inchi’ Witteveen legde nadruk op de bestaande fragmentatie in de aanpak van de huidige uitdagingen en riep op tot een holistische benadering. Ze benadrukte dat het cruciaal is om duidelijk te definiëren wat Curaçao als land wil en hoe het een inclusieve arbeidsmarkt wil opzetten. Bovendien benadrukte zij dat een inclusieve arbeidsmarkt essentieel is voor de gewenste ontwikkeling, maar dat het doorbreken van afhankelijkheid ketens noodzakelijk is. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt niet alleen bij de overheid, maar bij iedereen.

De hoofdspreker van het symposium, de heer John Bliek, senior specialist in duurzame bedrijfsontwikkeling voor het Caribisch gebied bij de ILO, beklemtoonde dat het doel van een inclusieve arbeidsmarkt is om een betere samenleving te creëren, waar migranten een integraal onderdeel vormen. Hij wees op de uitdagingen waarmee migranten in de Latijns-Amerikaanse en Caribische (LAC) regio worden geconfronteerd, met name vrouwen die vaak in de informele economie werken of zich in andere kwetsbare arbeidsmarktposities bevinden. Hij benadrukte dat het gastland zich moet richten op het bevorderen van de vaardigheden van migranten, wat voordelen oplevert zoals een effectievere respons op vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, een breder scala aan beschikbare vaardigheden, en een positieve bijdrage aan de economie wanneer migranten in de formele sector werken.

Mevrouw Melissa Johns, senior ontwikkeling adviseur van het regionale Bureau voor de Amerikaanse regio voor UNHCR, bracht wetenschappelijk onderbouwde informatie in de discussie en deelde succesvolle modellen voor een inclusieve arbeidsmarkt uit initiatieven in Mexico, Brazilië en Ecuador. Deze modellen leidden tot voordelen voor zowel migranten, zoals meer werkgelegenheid en deelname aan de formele sector, evenals armoedevermindering, als voor het gastland, zoals een toename van economische activiteiten.

Ten slotte belichtte mevrouw Jeanette Bonet, interim CEO van de Curaçao Investment & Export Promotion Agency (CINEX), het thema vanuit ondernemersperspectief. Ze benadrukte de ontwikkeling van ondernemersvaardigheden en promotie van ondernemerschap in het kader van de Nationale Export Strategie (NES) van Curaçao, die zich richt op zes economische sectoren die jaarlijks een toename van het Bruto Binnenlands Product (BBP) van 5 procent tot doel hebben. In haar betoog onderstreepte ze het belang van economische groei en de rol van ondernemerschap in het bevorderen van een inclusieve arbeidsmarkt. Tevens benadrukte zij de noodzaak van verbeterde coördinatie voor de bevordering van ondernemerschap.

Het symposium bood participanten de gelegenheid om een diepgaande discussie te voeren met de sprekers over cruciale kwesties met betrekking tot een inclusieve arbeidsmarkt in Curaçao. Meer informatie is hier te vinden.

Share

Dhr. John Bliek

Mw. Ieteke Witteveen van HRDC

Het panel