Persbericht

SER adviseert over invoering depositogarantiestelsel op Curaçao

Willemstad, 19 juli 2023 – De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft op woensdag 19 juli 2023 advies uitgebracht over het invoeren van een depositogarantiestelsel op Curaçao. Dit advies kwam tot stand op verzoek van de minister van Financiën en heeft betrekking op de implementatie van artikel 39 van de Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen.

De SER heeft een zorgvuldig onderzoeksproces doorlopen om tot het advies te komen. Dit proces omvatte literatuurstudie en het bestuderen van vergelijkbare stelsels in de regio en internationaal. Belangrijke inzichten zijn ook verkregen uit gesprekken met relevante belanghebbenden, waaronder de minister zelf, experts in de bank- en kredietsector, en andere financiële deskundigen.

Het depositogarantiestelsel heeft als doel om rekeninghouders te compenseren in het geval een kredietinstelling niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Hiermee wordt beoogd de bescherming van depositohouders en de stabiliteit van het financiële stelsel te vergroten.

Er is in 2021 over de invoering van het depositogarantiestelsel tussen de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) en relevante vertegenwoordigende organisaties al consensus bereikt. Het stelsel zal regels bevatten met betrekking tot de structuur, het toezicht, de omvang en de financiering van het depositogarantiestelsel.

Het depositogarantiestelsel is van toepassing op gegarandeerde deposito’s bij kredietinstellingen die een vergunning hebben van de CBCS. Dit omvat kredietinstellingen gevestigd in Curaçao, dochterondernemingen van bankgroepen en kredietinstellingen die opereren vanuit een filiaal in Curaçao.

Het depositogarantiestelsel voorziet in een totale garantieomvang van 7% van de totale omvang van de gegarandeerde deposito’s bij alle deelnemende kredietinstellingen. Dit doel moet binnen 10 jaar na de inwerkingtreding van het depositogarantiestelsel worden bereikt. De kredietinstellingen zullen de kosten van het depositogarantiestelsel zelf dragen via een jaarlijkse basisbijdrage

Met het invoeren van dit conceptlandsbesluit wordt beoogd om een sterker en veerkrachtiger financieel systeem op het eiland te realiseren.

 

 
Share