Persbericht

SER bespreekt uitdagingen en vooruitzichten van het pensioenstelsel op Curaçao tijdens conferentie

“Gerichte actie nu!”

Willemstad, 27 juni 2023 – Op de openingsdag van de conferentie, getiteld “Langer leven, langer werken: de houdbaarheid van het pensioenstelsel in de Dutch Caribbean”, sprak drs. Raul Henriquez, directeur/algemeen secretaris van de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao, over de toekomstige uitdagingen en duurzaamheid van het pensioenstelsel op Curaçao. De tweedaagse conferentie, georganiseerd door het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) en de University of Curaçao (UOC) op donderdag 22 en vrijdag 23 juni jongsleden, vond plaats in de aula van de UOC. De audiëntie bestond uit pensioen- en sociale zekerheidsexperts, actuarissen, vertegenwoordigers van pensioenfondsen en overige belangstellenden van de CAS-landen (Curaçao, Aruba en Sint Maarten).

Henriquez benadrukte de demografische uitdagingen waarmee Curaçao te kampen heeft, zoals de toenemende vergrijzing, ontgroening en emigratieoverschot, wat resulteert in een grotere ‘grijze druk’. ,,Hierdoor moet een groeiende groep niet-werkenden financieel ondersteund worden door een krimpende groep werkenden, wat de houdbaarheid van het pensioenstelsel zwaar onder druk zet.” Volgens Henriquez is het van cruciaal belang om innovatieve en structurele oplossingen te ontwikkelen die zowel de belangen van senioren beschermen als de economische vitaliteit van Curaçao ondersteunen. Hij wees op de mogelijkheid voor significante verbeteringen binnen de tweede pijler van het pensioenstelsel, de aanvullende pensioenregelingen. Hij gaf ook aan dat het probleem van non-compliance inzake premieafdracht voor de Algemene Ouderdomsverzekering (AOV) de financiële stabiliteit van het pensioenstelsel ernstig bedreigt.

De SER-directeur benadrukte het belang van besluitvormig over een uitgebreid beleidskader dat zowel de economische als de institutionele houdbaarheid van de AOV aanpakt, en het probleem van non-compliance tegengaat. Hij sprak over de noodzaak van diverse interventies om de financiële duurzaamheid van het pensioenstelsel te waarborgen. In het verlengde hiervan verwees hij naar de voorgestelde beleidsaanpassingen van de Stichting Economisch Onderzoek (SEO), waaronder het verhogen van de AOV-leeftijd met ingang van 2030.

Het uiteindelijke doel, zo benadrukte Henriquez, is het garanderen van de waardigheid en het welzijn van de oudere bevolking op Curaçao door het pensioenstelsel te versterken. Hij onderstreepte verder het belang van het erkennen van de bijdragen die senioren hebben geleverd aan de samenleving, en pleitte voor respect en erkenning door hen een waardig leven na pensionering te bieden. Henriquez wees in dit kader ook op de ethische verplichting om voor de meest kwetsbaren te zorgen, het bevorderen van sociale cohesie, en het ondersteunen van sociale rechtvaardigheid. Hij benadrukte dat elk individu recht heeft op een basisniveau van economische zekerheid en de mogelijkheid om actief deel te nemen aan de samenleving, ongeacht leeftijd.

In zijn interventie verwees Henriquez naar een belangrijke studie uit 2020 van de SER over de toekomst van de AOV op Curaçao. De studie benadrukte de cruciale rol van (arbeids-)migratie en demografische veranderingen in de financiële duurzaamheid van het AOV-stelsel. Hij besprak ook het advies van de SER uit 2018 over de initiatief-ontwerplandsverordening wettelijk (verplicht) basispensioen, en benadrukte de noodzaak van een grondige analyse van de doelstellingen, financiële gevolgen en bescherming van werknemers.

Tot slot riep Henriquez op tot gerichte actie om een waardig leven na pensionering en de toekomst van het AOV-stelsel op Curaçao te waarborgen. Hij benadrukte de urgentie en riep op tot gezamenlijke inspanningen voor een duurzaam en rechtvaardig pensioensysteem.

Voor meer informatie en de volledige toespraken van de SER-directeur kunt u terecht op www.ser.cw.

Share