Persbericht

SER adviseert over voorgenomen verhoging van het minimumloon

WILLEMSTAD, 15 november 2022 – De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft vandaag advies uitgebracht aan de minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) mw. mr. Ruthmilda Larmonie-Cecilia over de voorgenomen verhoging van het bruto wettelijk minimumloon. Het advies is in de plenaire raadsvergadering van vrijdag 11 november jongstleden vastgesteld.

Op 12 september 2022 kreeg het adviesorgaan een verzoek van de minister om te adviseren over een ontwerp van een ministeriële regeling, met algemene werking, tot wijziging van het bedrag van het minimumuurloon, bedoeld in artikel 9, eerste lid, tweede lid, onderdeel c, derde lid, onderdeel c en vierde lid, onderdeel c, van de Landsverordening minimumlonen (P.B.1972, no. 110).

Aan dat adviesverzoek ligt ten grondslag de wens van minister Larmonie-Cecilia om (1) het bruto minimumuurloon in overeenstemming te brengen met het berekende bestaansminimum, (2) de arbeidsparticipatie van niet-werkenden te bevorderen en (3) om het negatieve effect van de koopkrachtdaling op het bruto binnenlands product (BBP) te matigen door middel van koopkrachtbehoud van een deel van de werkzame bevolking van Curaçao.

Ingevolge de Landsverordening minimumlonen wordt, alvorens een beslissing wordt genomen over een minimumloonaanpassing, de SER in de gelegenheid gesteld hierover te adviseren.

Share