Persbericht

Secretarissen SER’en Koninkrijk bijeen op Aruba

Willemstad, 21 oktober 2022 – De algemene secretarissen van de Sociaal-Economische Raden (SER’en) van Aruba, Curaçao, Nederland en Sint Maarten hebben elkaar op 19 en 20 oktober ontmoet in Oranjestad, Aruba, waar zij onderlinge afspraken hebben gemaakt over de verdere uitdieping van hun samenwerkingsrelatie. Ook de directeur van de regionale adviesorganisatie Brabant Advies mevrouw Ivka Orbon was van de partij.

Er werd breed erkend dat de bestaande samenwerking, die geheel vrijblijvend is en gebaseerd is op gezamenlijk gedragen kaderstellende uitgangspunten, zeker op institutioneel technisch niveau, wederzijdse voordelen biedt en van grote toegevoegde waarde is voor het identificeren van actuele sociaaleconomische thema’s die relevantie hebben voor het gehele Koninkrijk.

De afstemmingsgesprekken tussen de SER-secretarissen van de vier Koninkrijkslanden, aangevuld met de directeur van het Brabantse adviesorgaan, vonden plaats en marge van de viering van het 35-jarige bestaan van de SER van Aruba die op 19 oktober plaatsvond in de aula van de universiteit van Aruba, met voordrachten en presentaties van diverse sprekers. Via paneldiscussies werd verder gediscussieerd over de belangrijke rol die SER’en spelen in het creëren van draagvlak voor sociaaleconomisch regeringsbeleid. Naast de waarnemend-gouverneur van Aruba Z.E. de heer Agustin Vrolijk, Minister-president mevrouw Evelyn Wever-Croes en minister Geoffrey Wever van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling, werd de viering bijgewoond door onder andere enkele Arubaanse Statenleden, vertegenwoordigers van de hoge colleges van staat, ambtenaren en universiteitsleerlingen.

In zijn presentatie ging de directeur/algemeen secretaris van de SER van Curaçao de heer Raul Henriquez in op de rol die sociale dialoog, in geïnstitutionaliseerde vorm, speelt in het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (VN) en hoe het Curaçaose sociaaleconomische adviesorgaan daar invulling aangeeft. Verder weidde hij uit over de randvoorwaarden voor een effectieve en resultaatgerichte invulling en vormgeving van de samenwerking tussen de SER’en van het Koninkrijk. De heer Henriquez sprak daarbij uitdrukkelijk zijn voorkeur uit om de samenwerking voort te zetten op basis van vrijwilligheid aangezien ,,de praktijk heeft uitgewezen dat een praktische, informele invulling vruchtbaarder en doeltreffender werkt. Er is sprake van korte lijnen, rechtstreekse persoonlijke contacten en er kan vrij gemakkelijk bij de andere SER’en counterparts worden geïdentificeerd met wie op specifieke thema’s kan worden samengewerkt.” Voor de presentatie klik hier.

 

Op de foto: van links naar rechts: de algemeen secretaris van SER Sint Maarten dhr. Gerard Richardson, de directeur/algemeen secretaris van SER Nederland Jacqueline Prins, de heer Henriquez van SER Curaçao en de algemeen secretaris van SER Aruba de heer Felix Bijlhout.

Share