Persbericht

Overleg Cft en SER

‘Voorkómen van onbeheersbare tekorten noodzakelijk’

Op 12 februari 2020 heeft in de vergaderzaal van de Sociaal-Economische Raad (SER) een overleg plaatsgevonden tussen het College financieel toezicht (Cft) Curaçao en Sint Maarten en de SER. Aanwezig waren de leden van het Cft en de leden van de SER, beide vergezeld van hun Secretariaten.

Gesproken werd onder meer over de financiële situatie van Curaçao: de al 25 jaar stagnerende economie en de economische krimp de laatste 5 jaar, de voortdurende tekorten op de begroting en de toenemende schuldenlast, de risico’s voor de begroting van 2020, en de geprojecteerde tekorten op langere termijn met betrekking tot de zorgkosten en het sociale zekerheidsstelsel. Tevens werden mogelijkheden om het tij te keren naar voren gebracht. Om te voorkomen dat de tekorten onbeheersbaar worden, zien beide organen uitdagingen op het gebied van de noodzakelijke verduurzaming van het sociale zekerheidsstelsel; op het gebied van hervormingen van het belastingstelsel; en op het gebied van duidelijke wetgeving (en handhaving daarvan) met betrekking tot een gezond ondernemersklimaat.

De noodzaak van samenwerking en consensus tussen de sociale partners en de regering werd benadrukt, evenals de noodzaak voor het creëren van breed maatschappelijk draagvlak. Tevens kwam de rol van en de advisering door de SER aan de orde, en de mate waarin de regering rekening houdt met de adviezen van de verschillende adviesorganen. Het Cft sloot af met de woorden dat het belang van de SER groot is en dat het overleg periodiek zal worden voortgezet.

Op de foto: leden van het Cft en de SER, vergezeld door medewerkers van beider Secretariaten.

Share