Persbericht

Highlights Migratie Symposium 2019 

Willemstad, 26 augustus 2019 – Tijdens zijn voorbereidende vergadering van vrijdag 23 augustus 2019 heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) uitvoerig stilgestaan bij de highlights van het Migratie Symposium dat op 9 en 10 mei 2019 werd georganiseerd door SER Aruba, SER Curaçao en SER Sint Maarten. De highlights zijn op de website van de SER geplaatst (www.ser.cw) waar eveneens alle presentaties van de sprekers te vinden zijn, als ook de verslagen van de breakout sessies. Met de verkregen inzichten, kennis en netwerken wil de SER een vervolg geven aan het symposium door een verkennend onderzoek te doen naar de werking van de formele en informele arbeidsmarkt, de rol die het huidige migratiebeleid hierin speelt, en de houdbaarheid van het sociale en economische stelsel op korte en middellange termijn, gelet op de omvang en aard van mogelijke demografische en technologische ontwikkelingen. De verkenning zal uitmonden in concrete aanbevelingen op het gebied van arbeidsmigratiebeleid bezien in samenhang met arbeidsmarkt-, onderwijs- en bevolkingsbeleid.
Voor de PowerPointpresentatie klik hier

Share