Persbericht

Startnotitie ‘Future of Work’ vastgesteld

Willemstad, 12 juni 2018 – Tijdens een zeer goed bezochte vervolgsessie over het thema ‘Future of Work’, die op dinsdag 12 juni 2018 werd georganiseerd door de Sociaal-Economische Raad (SER) in samenwerking met het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) is de startnotitie ‘Future of Work’, waarvoor tijdens een eerste werksessie op 22 mei 2018 het startsein werd gegeven, goedgekeurd.

 Tot de aanwezigen behoorden vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties (ngo’s), het bedrijfsleven, het onderwijs, de media, de vakbeweging, de wetenschap en ook young professionals.

 Er werd op technisch niveau uitvoerig gediscussieerd over de inhoud van de concept-startnotitie die op grond van de uitkomsten van de werksessie op 22 mei 2018 was voorbereid. In de startnotitie worden de contouren weergegeven van de wijze waarop Curaçao invulling kan geven aan het thema ‘Future of Work’, dat volgend jaar zal worden besproken tijdens het honderdjarig bestaan van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) in Genève, Zwitserland, waaraan Curaçao ook zal deelnemen als lid van de Koninkrijksdelegatie.

Tijdens de vervolgsessie werd met name ingezoomd op de kansen en mogelijkheden van een veranderende arbeidsmarkt. Aspecten als het innovatief vermogen van Curaçao om zich verder te ontwikkelen als ‘smart island nation’ en de uitdagingen op demografisch, technologisch en klimatologisch gebied kwamen uitvoerig aan bod.

Aan het slot van de discussies werd het document met de nodige aanpassingen door de aanwezigen goedgekeurd. De bedoeling is het document aan te bieden aan de minister van SOAW met het verzoek het door de Raad van Ministers te laten vaststellen.

Zodra er bestuurlijke goedkeuring is zal een democratische dialoog worden geïnitieerd om het thema meer bekendheid te geven en om bewustwording en gedragsverandering te stimuleren onder brede lagen van de bevolking.

Tijdens de democratische dialoog zal nader worden ingegaan op aspecten die de ILO relevant vindt, zoals sociale bescherming en arbeidskansen voor iedereen; zie ook http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—cabinet/documents/publication/wcms_570282.pdf

 

Share